деклариране на налични съдове за светли горива, съгласно чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 59в от Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № М-26-Т-40
Дата: 03.12.2019 год.
Наредба № Н-18/2006 г., чл. 59в

ОТНОСНО: деклариране на налични съдове за светли горива, съгласно чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 59в от Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП под №М-26-Т-40/06.03.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
В активите на „……..“ АД има налична модулна инсталация за светли горива. Тя е отдадена под наем, от самото ? придобиване, на дружество „…“, за което е сключен договор за наем. Тази модулна инсталация се използва (зарежда, продава, съхранява гориво) изцяло за нуждите на наемателя „…..“. Местонахождението (фактическият адрес) на наемателя „…..“ и на самата модулна инсталация за светли горива е различно от местонахождението (адрес) на активите на „…….“ АД.
В тази връзка е поставен следният въпрос:
Следва ли „………“ АД да декларира наличен съд за светло гориво, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на Наредба № Н-18/2006 г.
На основание чл. 59в, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. лице по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС подава данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, като в ал. 2 са посочени данните, които се подават за всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво.
За възникване на задължението за подаване на данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на Наредба № Н-18/2006 г. определящо е наличието на съдове/съоръжения за съхранение, като това задължение се отнася както за собствениците на съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво, така и за техните ползватели.
С оглед на изложеното в запитването и доколкото „Товарни превози“, като собственик на съдовете или съоръженията за съхранение и/или зареждане с течно гориво, не извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, а това се прави само от техния ползвател, данни в НАП следва да бъдат подадени само от ползвателя им.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар