fbpx

Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № М-26-С-503#4
Дата: 17.10.2019 год.
ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11

ОТНОСНО: Допълнение към писмо наш изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. във връзка с прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с отговор по Ваше писмено запитване, изпратен по електронна поща с изх. № М-26-С-503#3/15.10.2019 г. на Централно управление на Националната агенция за приходите Ви уведомявам за следното:

Със Закон за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 79 от 08.10.2019 г. е направено допълнение в текста на чл. 24, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ, като след думата „раждане“ е добавено „или осиновяване“. Тъй като в нормативния акт не е определен друг срок, на основание чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България, същият влиза в сила три дни след обнародването му, т.е. от 12.10.2019 г. След тази дата, на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва „стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв.”.
В тази връзка следва да имате предвид, че ако помощта за осиновяване на дете е изплатена на Вашата служителка след тази дата и отговаря на останалите условия, регламентирани в чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ, разгледани в първото писмо (№ М-26-С-503#3/15.10.2019 г.), сумата не следва да се включва в облагаемия доход на лицето за съответния месец.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община

Изх. № ЕП-07-00-13Дата: 08.11.2019 год. КСО, чл. 4, ал. 3, т. 5;КСО, чл. 4, ал. 3, т. 6; ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 3;НЕВД, чл. 4;НООСЛБГРЧМЛ, чл. 11. ОТНОСНО: осигурителни вноски на наети по чл. 78 от Изборния кодекс (ИК) специалисти към Общинската избирателна комисия (ОИК) – Столична община Във Ваше писмено запитване, постъпило

Становище на НАП с Изх. № 20-00-102/30.03.2017 г.

Изх. № 20-00-102/30.03.2017 г. ЗДДС – чл.39, т.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №20-00-102/07.03.2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването са поставени въпроси, свързани с правата и задълженията на лицето Г. Л. П, ЕГН 00000000, живуща в гр.П, ул.

Определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Относно: Определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-109 от 24.04.2020 г., относно определяне на облагаем оборот по Закона за данъка върху добавената стойност. При направена допълнителна проверка се установи, че запитването е подписано с електронен подписВ запитването е изложена

данък при източника при покупка на търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. междусистемна преносна способност”)

Изх. № 26-Е-133Дата:27.08.2012 год. ЗКПО, чл. 12, ал. 5; ЗКПО, чл. 195; ДР на ЗКПО, § 1, т. 1.Относно: данък при източника при покупка на „търговски права за трансграничен пренос” (т.нар. „междусистемна преносна способност”) Внае постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Е-133/31.07.2012 г., в което посочвате, че „А” ЕАД в качеството му на търговец

Писмо с Изх. данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ); В Централно управление на

Изх. № 24-39-52Дата: 04.07.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 6;ЗДДФЛ, чл. 75. ОТНОСНО: данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване

Поставени въпроси в писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-387 от 11.07.2006 г.

.№ ……………….. ДОДата………………..… ……………………..Относно: Поставени въпроси в писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-387 от 11.07.2006 г. УВАЖАЕМИ Г-Н ……………………,Задължение за регистриране и отчитане на извършените продажби, чрез издаване на касова бележка от фискално устройство има всяко лице, извършващо продажби на стоки и услуги в търговски обект, за които заплащането не се

Данъчно третиране на задълженията, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. №23-22-560/30.04.2019 г. ЗКПО – чл. 18; ЗКПО – чл. 46; СС 18 Приходи – приложение „Г“, т. 2 ОТНОСНО: Данъчно третиране на задълженията, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството e с основен предмет на дейност експлоатация на спортни обекти и

Данъчно третиране на продажба на недвижим имот от дружество на съдружник

ОТНОСНО: Данъчно третиране на продажба на недвижим имот от дружество на съдружникПостъпило е писмено запитване с вх. № 96-00-131/08.04.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр .В него е изложенаследната фактическа обстановка:Дружество притежава недвижим имот, придобит през 2001г. от физическо лице,като при придобиването не е ползван данъчен кредит. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои продажба

Scroll to Top