fbpx

Допълнителни въпроси във връзка с изразено становище в писмо на НАП с изх. № 24-39-59#1 от 21.08.2018 г.

Изх. № 24-39-59
Дата: 26.06.2020 год.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 50, ал. 1, т. 4;
ЗДДФЛ, чл. 67, ал. 4.

ОТНОСНО: Допълнителни въпроси във връзка с изразено становище в писмо на НАП с изх. № 24-39-59#1 от 21.08.2018 г.

Вашето писмено запитване, препратено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-59#1 от 16.10.2019 г., е по повод писмо с изх. № 24-39-59#1 от 21.08.2018 г. и е свързано с допълнително възникнали въпроси във връзка с изразеното становище, някои от които имат за цел проучване на становището на администрацията.
В правомощията на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите е да организира разясняване на данъчното и осигурителното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията, които произтичат от чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Следва да се има предвид, че разясняването на законодателството представлява принципен отговор на поставени въпроси, свързани с неясноти по разбиране и тълкуване на законовите текстове от задължените лица за изпълнение на техните задължения. Запитванията обаче не следва да са насочени към проучване становището на НАП, тъй като тогава биха имали характеристиките на искане за правна консултация, с каквото правомощие Изпълнителния директор на НАП не разполага. Предвид това изразеното становище е принципно, съобразно с описаната фактическа обстановка, като в тази връзка следва да се има предвид че е възможно факти и обстоятелства, които могат да бъдат уточнени единствено в рамките на производство по извършване на проверка или ревизия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на данъчно задълженото лице, да дават основание за данъчно третиране, различно от изложеното в писмото.
Поставените от Вас допълнителни въпроси са изключително неясни и в по-голямата си част касаят задължения и евентуални бъдещи действия на физически лица, които остават анонимни и нямат отношение към задълженията на дружеството в качеството му на работодател. Освен това отговорите на голяма част от поставените от Вас въпроси вече се съдържат в изразеното становище.
Въпреки гореизложеното в допълнение на писмо № 24-39-59#1 от 21.08.2018 г. за по-голяма яснота Ви уведомявам следното:
Както е посочено в цитираното писмо, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена и ако не е предвидено друго в този закон, те се смятат за придобити на датата на получаването на престацията. В писмото изрично е посочено, че облагаемият доход в случая е пазарната цена на акциите към момента на придобиването им, намалена с направеното от служителя плащане. От изложеното в писмото Ви не може да се направи категоричен извод за конкретната дата на придобиването на акциите от съответните физически лица. Няма данни въз основа на които да се приеме, че посочените от Вас дати (датата, на която се увеличава капитала на чуждестранното дружество, в което се инвестира, както и датата на издаване на фактура от чуждестранното дружество на дружеството работодател) съвпадат с датата на придобиването на акциите от съответните служители.
Във връзка с правилата за отчитане на разходите НАП не е компетентна да дава становище и ако имате неясноти може да се обърнете към дирекция „Данъчна политика” в министерство на финансите.
При извършена от физическите лица продажба или замяна на така придобитите акции, доходите от която не попадат в обхвата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход се формира по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ и това е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка и както е посочено в нашето становище този доход подлежи на деклариране от физическите лица, които са го придобили в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е извършено прехвърлянето, където се определя и дължимият данък върху общата годишна данъчна основа.
В този случай доходите от продажбата на вече придобитите акции, не са свързани с трудовата дейност на лицето в качеството му на осигурено лице по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, съответно не са осигурителен доход.
На основание на чл. 50, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация за притежаваните от тях акции и дялови участия в дружества в чужбина към 31 декември на годината, за която се отнася декларацията, като се има предвид че това задължение се отнася за всички притежавани към тази дата акции и дялове, а не само за придобитите през съответната година. Към настоящия момент, съгласно утвърдения образец на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, тази информация се описва в Част І на Приложение № 8.
По отношение на доходите от дивиденти, както е посочено в становището, на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато доходът, придобит от местното физическо лице, е от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 от същия закон се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. При определяне датата на придобиването на дохода се прилага общото правило на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ. Доходите от дивиденти на местни физически лица от източници в чужбина се декларират в Част ІV на Приложение № 8, където се определя и дължимия окончателен данък.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № 20-00-100Дата: 29.06.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 98; ДР на ЗДДС, § 1, т. 99; ДР на ЗДДС, § 1, т. 100; ЗДДС, Приложение №4 към чл. 66, ал. 2, т. 4; ЗДДС, Приложение №4 към чл.66, ал. 2, т. 5; Заключителни разпоредби на ЗИД на

данъчно третиране на публична продан на поземлен имот с трайни насаждения съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_2530/17.09.2013 г.ЗДДС, чл. 45, ал. 1 и ал. 7;ЗДДС, чл. 131;ЗДДС, чл. 83, ал. 5;Относно: данъчно третиране на публична продан на поземлен имот с трайни насаждения съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)Според изложеното в запитването по изпълнително дело № ……../12 г. по описа на ЧСИ регИзх. № …. Д със страни: взискател –

Становище на НАП с Изх. №53-04-107 от 15.03.2018 г.

Изх. №53-04-10715.03.2018 г. Чл. 3, ал. 1 от ЗДДСЧл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДСЧл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗДДСЧл.173, ал. 6, т. 1 от ЗДДСЧл.109, ал. 3 от ППЗДДС Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:В качеството на физическо лице извършвате консултации чрез предоставяне на правни становища

Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице.

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, относно облагането на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество, когато получател е чуждестранно лице. По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …..с вх. № 20-19-17 от 17.04.2018 г., Ви уведомявамследното:В запитването посочвате, че изплащате наем за ползването на гора на лица, които

ЗКПО, чл.12, aл. 5, т. 3

Изх. №53-00-36/04.04. 2017 г. ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 3В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-36/…2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на споразумение за партньорство, сключено с Microsoft Ireland

Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на плащане към чуждестранно юридическо лице, извършено вследствие на намаляване на капитала на българско дъщерно дружество

Изх. № 26-Р-56Дата: 14.12.2009 год. ЗКПО, чл. 194Относно: Данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на плащане към чуждестранно юридическо лице, извършено вследствие на намаляване на капитала на българско дъщерно дружествоВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Р-56/01.12.2009 г., изразявам следното становище:Според описаните в

ЗДДС, чл.118,ЗДДС, чл.96,ЗДДС, чл.20,ЗДДС, чл.28,НАРЕДБА Н-18

В Дирекция ОДОП –постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-178/ 30.09.2014г., препратено по компетентност от ТД на НАП – Офис –. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството се занимава с online магазин и не е регистрирано по ЗДДС. Електронният магазин е регистриран в България, където е седалището на фирмата, нейният офис и място на извършване

оставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с предоставян

Изх. № 94-н-271Дата:18.08.2017 год.ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 5;ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6;ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 4;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;КСО, чл. 6, ал. 2.ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Scroll to Top