доработка и смяна на съществуващата ЕСФП във връзка с промените в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № 24-39-95
Дата: 30.10.2019 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 8;
Наредба №Н-18, чл. 3, ал. 12.

ОТНОСНО: доработка и смяна на съществуващата ЕСФП във връзка с промените в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №24-39-95/29.05.2019 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка:
„…..“ АД разполага със собствена бензиностанция, която се използва само за зареждане на автобусите на дружеството. Бензиностанцията има изградена нивомерна система и ЕСФП „….“, през която ежедневно се регистрират зарежданията на автомобилите с течни горива, извършва се запис при доставка на гориво и се издава фискален бон за зареждането на всеки автобус.
Съгласно действащата нормативна уредба се отпечатва дневен и месечен фискален отчет и запис във фискалната памет.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Необходимо ли е да се направи доработка или смяна на ЕСФП, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18?
Предвид изложеното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по направеното запитване:
Съгласно ал. 8 на чл. 118 от ЗДДС данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на Наредба № Н-18/2006 г. В тази връзка ал. 12 на чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. регламентира, че лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята или стоящи на собствената си тежест резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, т.е. чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, като зареждането се приключва с вид плащане „резерв 2“ – „вътрешно потребление“. Ето защо всички изисквания към ЕСФП са приложими и за лицата, извършващи зареждания на течни горива по чл. 3, ал. 12 от наредбата.
Считано от месец септември 2017 г. всяка издавана от ЕСФП касова бележка трябва задължително да съдържа двумерен баркод (QR код). Освен това трябва да се използва система, чрез която по установената дистанционна връзка между ЕСФП и НАП се подават данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на системата, от всички фискални бонове, регистриращи продажби/сторно операции, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Важно да се има предвид, че срокът за привеждане на лицата в съответствие с посочените изисквания е изтекъл, като най-късната дата за това е била 30 септември 2019 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар