Изх. № 24-38-28

Изх. № 24-38-28
Дата: 28.05.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т.84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпрос във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив и заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №24-38-28 от 22.01.2020 г., във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружество „Н……….” ЕООД е регистрирано по ЗДДС. От началото на 2020 година започва нова дейност. Фирмата ще открие два обекта на различни адреси в града:
Обект 1: Магазин за продажба на консумативи за козметиката и фризьорство – Ще се продават продукти на други фирми, които ще се заплащат в брой и по банка. В магазина ще има касов апарат и компютър със СУПТО за фактуриране и склад.
Обект 2: Салон за фризьорство и козметика – Ще се извършват услуги, които ще се заплащат в брой. В салона ще има само касов апарат.
Магазинът (Обект 1) ще зарежда салона за фризьорство и козметика /Обект 2/ с консумативи за козметичните услуги, които ще се изразходват в Обект 2.
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
В Обект 2 трябва ли да се закупи и инсталира СУПТО (дейността няма нужда от програма за фактуриране и склад/?
Отговор:
Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. не въвеждат изискване за задължително използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). В случай че за дейността в посочения търговски обект – Салон за фризьорство и козметика (Обект 2) не е необходимо използване на софтуер, то заплащането на предоставяните услуги следва да се регистрира чрез издаване на фискален бон ФБ) от фискално устройство (ФУ) от типа „електронен касов апарат с фискална памет“ (ЕКАФП). В случай че в бъдещ момент възникне необходимост да се използва софтуер, чрез който да се подкрепи дейността, например за отчитане на вида, количеството и цената на предоставените услуги, евентуално за запазване на часове от клиенти и друга информация, то този софтуер би бил софтуер за управление на продажбите (СУПТО), съгласно определението в §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, и следва да отговори на изискванията, съдържащи се в Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г.
Въпрос №2:
С какъв документ ще се изписват консумативите за козметични услуги от Обект 1 за Обект 2, при използване на СУПТО в Обект 1?
Отговор:
Движението на стоки между търговски обекти на едно и също дружество не представлява продажба и следва да се документира с първични счетоводни документи по реда на Закона за счетоводството.
Въпрос №3:
С какъв документ ще се изписват консумативите от склада в Обект 1, които се използват за почистване в Обект 1 и Обект 2 /например мокри кърпи, препарат- трезон, салфетки/, при използването на СУПТО?
Отговор:
Отговорът е аналогичен на отговора на предходния въпрос. Обръщам внимание, че функционалността на СУПТО не е ограничена от Наредба №Н-18/2006 г. само и единствено до регистриране на извършваните продажби и/или предоставените услуги. Нормално е софтуерът да бъде съобразен с дейността и да подкрепя бизнес-процесите в предприятието като предоставя възможност за регистриране и отчитане на стопанските операции.
Въпрос №4:
В Обект 1 се получават доставки с по пет части, които, ако не се реализират до два месеца като комплекти, се налага да се продават поединично. С какъв документ ще се направи разделянето на пет самостоятелни стоки, за да бъдат предлагани индивидуално ?
Моля вижте отговорите на въпроси №№ 2 и 3.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар