Изх. № 26-А-39

Изх. № 26-А-39
Дата: 15.05.2020 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в, ал. 5;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., §1, т.19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение № 29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №26-А-39/24.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
От страна на дружеството, представящо се като лицензиран туроператор и туристически агент е изложена следната фактическа обстановка:
В нашия офис ползваме уеб базирана съпътстваща система, която съхранява информация за направените на нашите клиенти предложения за организирани туристически услуги. Тя има информация за количество, както и вид на услугата и тази информация се съхранява в база данни, но няма никаква информация относно цените на услугите. Това е информация, която предхожда целия процес, описан в параграф 1, точка 19 от Допълнителните разпоредби на № Н- 18/2006 г. Тъй като фактическото заявяване става след подписването на така предложения договор, системата няма информация относно това, дали предложеният договор е приет от клиента, както и дали клиентът е заплатил изцяло или частично цената на услугата, нито цената на самата услуга. Няма и информация при евентуален отказ на услугата, дали клиентът е получил обратно платените вече суми. Т.е. няма никаква финансова информация за движението на паричните потоци за така предложените услуги на клиентите. Въпреки че системата има база данни, в нея няма информация относно предоставяне, заплащане и цена на заявени и получени услуги (тя само съхранява офертите към нашите клиенти) и се ползува като съпътстваща система за информация.
Поставен е въпросът, дали това е СУПТО софтуер според наредбата?
В допълнение е уточнено още следното:
* дружеството е закупило „лицензираната (от НАП) версия на СУПТО от Ф…….“. В този софтуер ще се обработва и съхранява цялата информация за плащанията от момента на подписването на договора (заявяването на услугата) до момента на нейното предоставяне или отказ;
* до момента не са им известни одобрени от НАП софтуери, подходящи за спецификата на туристическия бизнес. Това е наложило преработка на тяхната софтуерна програма, за да отговори на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г., както и на Закона за Туризма;
* използването на софтуер за обработка на информация е наложително в техния бранш, за да е възможно оперирането ни като Туроператор или Туристически агент според изискванията на закона, пазара и бизнеса.
Отговор:
Съгласно § 1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. В §1, т.19 от ДР на Наредба №Н-18 от 2006 г. се съдържа определение на понятието „управление на продажбите“, а именно: „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
За да се определи, дали използваният в търговски обект софтуер се явява софтуер за управление на продажби и следва ли той да отговаря на изискванията за СУПТО съгласно Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г., е необходимо винаги да се изхожда от цитираните дефиниции. Поради това, напълно уместно сте стартирали запитването си с цитиране на определението за управление на продажбите срез СУПТО съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18. Във Вашия случай и видно от изложеното във фактическата обстановка, информационната система, която съдържа само предложения за предоставяне на туристически услуги на Ваши клиенти, т.нар. оферти, не може да се счита за СУПТО, т. к. предложението (офертата) е едностранен акт от страна на търговеца, а за начало на продажба се изисква участието и на втора страна –клиент.
По отношение на допълнително направените от Вас уточнения обръщам внимание на следното:
Наредба №Н-18/2006 г. не въвежда лицензионен режим за СУПТО. Съгласно чл. 52в, ал. 5 Национална агенция за приходите включва в публичен електронен списък на софтуерите, разрешени за ползване в търговските обекти, всеки СУПТО, за който е подадена декларация по ал. 1 и информация по ал. 2 от същия член след отстраняване на всички установени пропуски или непълноти в подадените документи.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар