Изх. № 26-К-151

Изх. № 26-К-151
Дата: 22.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 87;
Наредба №Н-18, чл. 52м, ал. 1;
Наредба №Н-18, Приложение №33

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №26-К-151/18.03.2019 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
„…..“ ООД извършва дейност като туроператор съгласно удостоверение за регистрация №……… Във връзка с новите изисквания на Наредба №Н-18/2006 г. са поставени следните въпроси:
Дейността се осъществява освен чрез търговска мрежа в страната и чужбина и чрез сайта http://www………….com. Заплащането на туристическите услуги се осъществява само с банково нареждане или с дебитна/кредитна карта. Следва ли да се подаде приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г.?
Дружеството притежава правото върху комбинирана търговска марка ……, регистров номер …. със срок на действие до 13.03.2028 г. Под тази марка е разработена резервационна система, която на основание около 150 договора между „…..“ ООД и различни трети лица на територията на РБългария е интегрирана в сайтове, предлагащи хотелско настанявате отново на територията на РБългария. Уточнено е, че правото да се интегрира резервационната система/платформа е предоставено съгласно писмен договор срещу уговорено комисионно възнаграждение, плащано между страните само по банков път. Следва ли да се подаде приложение №33 от Наредба №Н-18/2006 г. за разработена резервационна система, която е интегрирана в сайта на трето лице ?
Отговор:
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.), изразявам следното становище:
По първи въпрос :
Съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по закона лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. По смисъла на ал. 3 на същия член, фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. урежда, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
От посоченото във Вашето запитване е уточнено, че приемате плащания с дебитни или кредитни карти. Съгласно цитираните по- горе разпоредби на ЗДДС и Наредба № Н- 18/2006г., за всяко плащане, което е извършено чрез POS-терминал с дебитни или кредитни карти, се издава фискална касова бележка от регистрирано в НАП фискално устройство.
Съгласно чл. 118, ал. 4, т. 8 от ЗДДС, Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.
Съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане. Посоченият от Вас сайт попада в хипотезата на „електронен магазин“ съгласно параграф 1, т. 87 от ДР на ЗДДС.
По смисъла на чл. 52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. , лице по чл. 3 от наредбата, което извършва продажби чрез електронен магазин, приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г
Относно питането за образец на формуляр на Приложение №33 и реда за подаване Ви информирам, че същото се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП (Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажба на стоки/услуги чрез електронен магазин).
По втори въпрос :
Изложената в писмото Ви фактическа обстановка не съдържа достатъчно информация относно начина, по който функционира резервационната система след интегрирането й в уеб-сайтовете на хотелите. Съгласно чл. 52м, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г. задължението за подаване на информация съгласно Приложение №33 от наредбата е на лицето, което извършва продажбите на туристически услуги чрез електронния магазин.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар