Изх. № М-26-Ф-168

Изх. № М-26-Ф-168
Дата: 13.05.2020 год.
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18/2006 г., § 1, т. 19;
Наредба №Н-18/2006 г., Приложение №29.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-26-Ф-168/23.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.
Въпросите са поставени във връзка с уточнения, поискани от Ваш клиент – търговско дружество, което няма да въвежда софтуер за управление на продажбите /СУПТО/ поради финансови причини и ще издава фактурите си от кочан. Въпросите са следните:
1. Може ли вместо да се пишат ръчно фактурите на кочан, да се издават на „Word” или на „Excel”? Няма да се поддържа информация за количества, единична цена, стойност, но ще се копират данните за клиентите.
2. Има ли разлика между „Word” и „Excel” — т.е. може ли и на двете да се пишат фактури или само на „Word”?
3. Ако в интернет намерим софтуер, който да поддържа само номенклатура на клиентите, без количество, единична цена, стойност, може ли да бъде използван той вместо „Word” или на „Excel”?
Отговор:
Съгласно § 1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон. В §1, т.19 от ДР на Наредба №Н-18 от 2006 г. се съдържа определение на понятието „управление на продажбите“, а именно: „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
За да се определи, дали използваният в търговски обект софтуер се явява софтуер за управление на продажби и следва ли той да отговаря на изискванията за СУПТО съгласно Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г., е необходимо винаги да се изхожда от цитираните дефиниции.
В случай че на Word е създадена само форма-образец на фактура и на основата на създадения образец се издават фактури, без информацията от тях по-нататък да се обработва автоматизирано, то използването на Word в този случай не може да се счете като използване на СУПТО.
По отношение на Excel, както и на други софтуери, независимо дали се разпространяват свободно в интернет или срещу заплащане, не може да се даде категоричен отговор без да бъдат съобразени конкретно разработените в тях функционални възможности.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар