Изх. № М-26-С-145

Изх. № М-26-С-145
Дата: 09.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 87;
Наредба № Н-18, чл. 52м, ал.1.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с прилагането на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-С-145/13.03.2019 г.
Въпрос:
Бихме искали да отправим запитване относно клиент на счетоводната кантора, който предоставя туристически услуги /нощувки/. Дружеството има нов сайт, през който всеки желаещ може да направи резервация и да плати по банкова сметка. Опцията плащане чрез виртуален ПОС-терминал няма да съществува. Този сайт по промените в Наредба №Н-18/2006 г. счита ли се за електронен магазин и следва ли да подадем информация в срок до 29.03.2019 г.?
Изпращаме и линк към сайта: https://www.stefanov-hotel.com
Отговор:
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 118, ал. 4, т. 8 от ЗДДС, Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.
Съгласно §1, т. 87 от ДР на ЗДДС, „електронен магазин“ е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
По смисъла на чл. 52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г. лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон /например: банкови парични преводи и пощенски парични преводи/, не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г.
По желание на лицето и при подаване на информация за електронния магазин, посочена в Приложение №33 на Наредба № Н-18/2006 г., е-магазинът може да бъде включен в публичния електронен списък на електронните магазини, поддържан от НАП и достъпен на интернет-страницата на агенцията.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар