Изх. № М-26-Т-765

Изх. № М-26-Т-765
Дата: 04.11.2019 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 1;
ЗДДС, чл. 118, ал. 3;
Наредба № Н-18, Приложение № 29.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. № М-26-Т-765/11.09.2019 г.
Представили сте следните пояснения, въвеждащи въпросите:
Искаме да лицензираме СУПТО – Автоматизираната системата …. Предвидена е за фирми на които основната дейност е абонаментна поддръжка и сервиз. В системата е заложено: А) Над 99% от фактурите в системата се генерират автоматично на посочено число от месеца, като в тях се съдържат всички суми за абонаментна поддръжка, както и еднократни задължения натрупани за покупка на техника или сервизни услуги. 100% от фактурите се генерират с атрибут – начин на разплащане – по банка; Б) Системата е интегрирана за работа с основни оператори на парични средства в България – ……. и др.; В) В системата е предвидена и възможност при инцидентно заявено желание от клиент да може да разплати свое задължение в някой от офисите на фирмата в страната – няма ограничение за броя офиси с които да разполага фирмата.
Важно уточняващо обстоятелство от Ваша страна е, че „Към момента в системата е заложено, че при заявено желание за разплащане на задължение на каса – се генерира УНП на база това в кой офис се намира клиентът, касовият апарат, работно място и т.н.“
Въпрос №1:
На база, че за всички фактури се изисква и се очаква разплащане „по банка“ – следва ли да се генерира УНП?
Отговор:
За да може софтуерът, който разработвате, да бъде включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), задължително условие е той да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение №29 от Наредба №Н-18/2006 г. Това означава, че уникален номер на продажба (УНП) трябва да се генерира за всяка продажба в момента, в който се въвежда информация за нея, без значение по какъв начин ще бъде заплатена и дали за съответния начин на плащане се изисква издаване на фискален бон (ФБ) или не.
В контекста на въвеждащото описание, направено от Вас и цитирано по-горе, моментът на генериране на УНП следва да бъде:
* Или моментът на сключване на договор на потребителя на софтуера с неговите клиенти – получатели на абонаментна услуга;
* Или моментът на генериране на задължение за всеки период, т.е. моментът на издаване на фактурите.
И двата подхода са допустими и не се ограничават от Наредба №Н-18/2006г., като при първия подход към първоначално генерирания УНП за всеки абонат следва да се отнасят абонаментните такси за всеки отчетен период, както и еднократните задължения за покупка на техника или сервизни услуги.
Въпрос №2:
Следва ли в 2 часа през нощта когато се генерират автоматичните фактури да се разпечатват и касови бонове при условие, че има фирма с повече от 20 000 абоната и има физическа невъзможност за справяне на един касов апарат с такъв обем от фактури, лента и т.н.
Отговор:
Съгласно чл. 118 ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) фискалният бон е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство. Това означава, че фискален бон се издава при получаване на плащане по някой от посочените начини, а не при ежемесечното автоматизирано формиране на задължения за клиентите във Вашия случай.
Въпрос №3:
Ако трябва да се генерира УНП за всяка генерирана продажба – какво следва да бъде това УНП при условие, че към момента на генериране на продажбата( в 2ч през нощта на първо число ) не е известно:
* дали клиент няма да отиде да разплати задължението си на друга каса в страната? – как следва да се подходи?;
Плащане по продажба, за която е генериран УНП (виж отговора на въпрос №1) може да се извърши във всеки обект на лицето, като в издадения ФБ следва да се посочи и съответният УНП.
* дали клиентът изобщо ще погаси задължението си? – как следва да се подходи?;
Плащането по дадена продажбата няма отношение към генерирането на УНП за нея. При липса на плащане (пълно или частично) по дадена продажба това следва да бъде отразено по съответния начин в софтуера.
* дали клиент няма да погаси задължението си по банка? – как следва да се подходи?;
Право на клиента е да погаси задължението си по избран от него начин. При плащане по банков път генерираният за продажбата УНП няма да бъде подаден към НАП, тъй като няма да бъде издаден ФБ.
* ако клиент реши да погаси задължението си в някой от следващите месеци или година? – как следва да се подходи?
Клиентът може да погаси задължението си по продажба с генериран УНП по всяко време, като плащането следва да се отрази в софтуера..

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар