Изх. № М-94-Г-1207

Изх. № М-94-Г-1207
Дата: 08.02.2021 год.
Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52о

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с №М-94-Г-1207/07.07.2020г. Писмото съдържа запитване, свързано с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. по отношение съдържанието на документа по чл. 52о.
В писмото е посочено следното:
„… Планираме да включим информацията от реквизитите (в документа съгласно чл. 52о, ал. 1 от Наредба №Н-18/2006 г.) във фактурата, която изпращаме по имейл на всеки клиент след направена поръчка.“
Поставен е следният въпрос:
Можем ли да включим цялата информация от QR баркода във фактурата без да показваме картинка? Генерирането на визуален QR баркод (т.е. картинка) би представлявало сериозна техническа трудност за нашата малка компания. Ако можем да предоставим необходимата информация от QR баркода без картинка, бихте ли ми дали пример, как и къде мога да я включа във фактурата?
Отговор:
На лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин е предоставена алтернативна възможност за регистриране и отчитане на тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при определени условия, посочени в чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г.
Документът, чрез който се регистрира продажбата в тези случаи, следва задължително да съдържа реквизитите, детайлно посочени в чл. 52о, ал. 1, а именно:
1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства възходящо със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри; номерът трябва да е уникален за цялата дейност на електронния магазин и търговеца;
2. данни за лицето по чл. 3, ал. 17; за юридическите лица и едноличните търговци – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон; за физическите лица – имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;
3. уникален номер на клиентската поръчка;
4. референтен номер на финансовата трансакция;
5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение №18а, съдържащ информация за продажбата – уникален номер на електронния магазин, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение №33, дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния магазин.
Съгласно ал. 2 на същия член, когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал. 1, т. 5, се допуска в документа да се посочи номер и дата на фактурата вместо информацията по ал. 1, т. 5, а съгласно ал. 3 – когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава документ по ал. 1, но при условие, че във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6. Необходимо е издаденият документ съгласно ал. 1 да се предостави на клиента по електронен път при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.
Видно от изложеното по-горе е допустимо да не се издава документ по чл. 52о, ал. 1, когато се издава фактура, съдържаща гореизброените реквизити, включително QR код съгласно приложение №18а. Не е предвидена възможност QR кодът да бъде заменен само със съдържащата се в него текстова информация.
В допълнение обръщам внимание и на следните разпоредби от Наредба Н-18/2006 г., отнасящи се до възможността за прилагане на алтернативния режим за отчитане на продажбите не с фискален или системен бон, издаден от фискално устройство/ИАСУТД.
Освен изпълнението на условията, посочени в чл. 3, ал 17, от лицата, желаещи да се възползват от алтернативната възможност за регистриране на продажбите чрез електронен магазин, се изисква още:
* Да подадат в НАП информация съгласно чл. 52р, посочена и в т. 7 (7.1 – 7.7.) от Приложение №33 на наредбата, а именно:
„7.1. методите на плащане, предлагани от електронния магазин;
7.2. доставчиците на платежни услуги, с които има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика;
7.3. Уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID);
7.4. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;
7.5. изпълнението на условията на чл. 52с;
7.6. номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;
7.7. номер на виртуален ПОС на доставчика на платежни услуги (ДПУ), когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв.“
Посочената информация се подава през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), Предоставяне на информация за електронни магазини -> Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин.
При подаване на посочената по-горе информация в информационната система на НАП на електронния магазин се присвоява уникален номер съгласно чл. 52т, ал. 1, който се вписва в изпращаното на лицето електронно съобщение – потвърждение.
* Ежемесечно да подават към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно приложение №38, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през предходния календарен месец (чл. 52т, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г.). Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
Стандартизираният одиторски файл се подава през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), Предоставяне на информация за електронни магазини ->Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г. Файлът следва да съдържа уникалния номер на електронния магазин, както и да съдържа логически и аритметично коректна информация, верността на която се проверява при подаване през електронната услуга.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар