Изх. № М-94-Г-98

Изх. № М-94-Г-98
Дата: 04.11.2019 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 16;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;
Наредба № Н-18, чл. 3;
ДР на Наредба № Н-18, § 1, т.19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), които сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-Г-98/08.02.2019 г.
Поставени са следните въпроси:
Въпрос №1:
Дружеството разработва специализирана Уеб базирана система (…) www……com, която предоставя услуги на собствениците и управителите на търговски, офис и бизнес сгради за автоматизирано издаване на фактури към техните наематели (…….. система). Клиентите на системата задават предварително условията (кв.м и цена) и сроковете за издаване на документите (съгласно сключените договори за наем), а …. неприсъствено (автоматично, в определената дата и час) или с ръчно активиране, издава съответните фактури и ги разпраща на наемателите. Издадените фактури се експортират към счетоводен продукт, където се регистрират и следят плащанията. Попада ли www…….com в обхвата на „софтуер за управление на продажбите“ съгласно § 1, т.84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006г.?“
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвежданата информация за количество, вид и продажна цена на заявените от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
Видно от изложеното в запитването, разработваният от Вас софтуер обработва и съхранява в база данни информация за количество, вид и цена на предоставяните от собствениците и управителите на търговски, офис и бизнес сгради на клиентите услуги-отдаване под наем, както и за тяхното заплащане. Тази функционалност на софтуера попада в обхвата на посоченото по-горе определение за СУПТО и софтуерът следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение № 29 на Наредба № Н-18/2006г.
Въпрос №2:
www……..com предоставя допълнителни модули с възможност за фактуриране и на консумативи, като клиентите на системата въвеждат показанията на измервателните уреди (електромери, водомери и т.н.) и цената на съответната тарифа, а www………com издава съответните фактури за консумативни разходи и ги разпраща на наемателите. Издадените фактури се експортират към счетоводен продукт, където се регистрират и следят плащанията. Попада ли www………com в обхвата на „софтуер за управление на продажбите“ съгласно § 1, т.84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006г.?“
Отговор:
На база описаната във въпроса функционалност, посоченият софтуер отговаря на определението за „софтуер за управление на продажбите в търговски обект“, съдържащо се в ЗДДС и следва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение № 29 от Наредба № Н-18/2006г.
Въпрос № 3:
Съгласно чл. 52з, ал. 3 от Наредба № Н$18/2006г., лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект. Поради специализираната функционалност на www………com има доста случаи, в които софтуерът работи заедно с други програми в един и същи търговски обект, например в хотелски комплекси. В комплекса се използват едновременно хотелска информационна система за следене на резервацията и настаняванията на гостите и www………com за следене на наемните отношения с търговските обекти, отдадени под наем-магазини, фризьорски салони, ресторанти и др. В случай, че в един търговски обект работят повече от един софтуер със специфична функционалност (нито една от системите не може да обхване функционалността на другата) и софтуерите отговарят на изискванията в приложение № 29, допустима ли е едновременната работа на софтуерите с едно и също регистрирано фискално устройство?
Отговор:
Наредба № Н-18/2006г. не ограничава използването на повече от един софтуер за управление на продажбите в търговски обект, но при условие, че всички софтуери отговарят на изискванията на Наредба № Н-18/2006Г. и са включени в публичния електронен списък на НАП по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
Допуска се повече от един СУПТО да бъдат свързани с едно фискално устройство при спазване на изискването в т. 9 от Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г., а именно: „Когато в търговски обект към едно фискално устройство са свързани два или повече софтуера за управление на продажбите, третият компонент на УНП – 7-разряден номер се формира в рамките на предварително зададен диапазон за всеки от софтуерите. Диапазонът следва да се изчерпва възходящо със стъпка 1. Като след запълването му се определя нов диапазон.“

Въпрос № 4:
При автоматизирана работа с www……..com възникват казуси в случаите, когато фактурите са издадени, но не е известно как ще бъдат платени или трябва да бъде променен начинът на плащане.
Въпрос № 4.1. Как трябва да се процедира, ако има издадена фактура по банков път, а в последствие наемателят настоява да заплати в брой?
Въпрос № 4.2. Може ли да се издаде фискален бон и да се прикрепи към фактурата, която вече е издадена по банков път?
Въпрос № 4.3. Възможно ли е фактурата по банков път да е издадена от една система – с www………com, а издаването на фискалния бон да се направи от друга (счетоводна система) ?
Отговор:
Софтуер, притежаващ характеристиките и деклариран като софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), трябва да отговаря на всички изисквания съгласно Приложение № 29 от Наредба № Н-18/2006г., включително да е свързан и да управлява всички фискални устройства в търговския обект, както и да генерира уникален номер на всяка продажба (УНП), независимо, че плащането на някои от продажбите изисква издаване на фискален бон, например – в брой, с банкова дебитна или кредитна карта, с ваучер и др., а плащането на други не изисква издаване на фискален бон, например – продажбите, които ще бъдат платени по банков път.
Издаването на фискален бон от ФУ се свързва с момента на плащането, направено във връзка с извършена в търговски обект доставка/продажба на стока или услуга (чл. 25, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006г.). При плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, задължението е търговецът да издаде фискален бон. В конкретния случай е посочено, че е издадена фактура с отразени начин на плащане по банка, но не е постъпило плащане. В този случай, фискална касова бележка се издава в момента на постъпилото плащане в брой.
Съгласно т. 9 от Приложение № 29 на Наредба № Н-18/2006г. и определението за управление на продажбите, съдържащо се в § 1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006г., откриването на продажба е първото въвеждане в софтуера на информация за нея, което в редица случаи е моментът на въвеждане на заявка за предоставяне на стока/услуга. В този момент софтуерът трябва да генерира УНП. Приключването на продажба се свързва с предоставянето на стоката/услугата на клиента или нейното заплащане. Наредба № Н-18/2006 г. не изисква в момента, в който в софтуера са въвежда информация за продажба и се генерира уникалния й номер (УНП), да е известен начинът, по който продажбата ще бъде заплатена. Няма ограничения и по отношение на броя и вида на плащанията по дадена продажба – те могат да бъдат повече от едно и от различен вид – в брой, чрез банков превод, с дебитна или кредитна карта и др. Следва да се има предвид изискването, посочено в Приложение № 29, т. 10 на Наредба № Н-18/2006г., а именно – при плащане по въведена в софтуера продажба, за която съгласно изискванията на същата наредба следва да бъде издаден фискален бон, софтуерът задължително подава към ФУ уникалния номер на продажбата за отпечатването му на фискалния бон. Всички промени, които могат да постъпят в хода на изпълнението на една продажба, включително и извършените плащания по нея, следва да бъдат отнасяни към УНП, генериран при първото въвеждане на информация за продажба. Допуска се продажба, която е открита в единия СУПТО и в който софтуер й е генериран УНП, да бъде приключена в другия СУПТО, функциониращ в обекта. Предполага се, че за целта между двата СУПТО е създаден интерфейс, като последното не се забранява от Наредба №Н-18/2006 г. На уеб-сайта на НАП /уеб-адрес https://nra.bg/page?id=744/ е публикуван документ „Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби“, където са разгледани възможните варианти и изискванията при импорт на данни за продажби от един СУПТО в друг. Фискален бон се издава, когато се извършва плащане, за което се изисква издаване на фискален бон съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС и чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. В случай че фактурата е вече издадена, фискалният бон се прикрепя към нея.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар