Изх. № М-94-И-718#1

Изх. № М-94-И-718#1
ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 10;
ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 10;
СИДДО, чл. 13, ал. 1;
СИДДО, чл. 22, ал. 2;

ОТНОСНО: Запитване с вх. № М-94-И-718/17.10.2019 г. относно облагането на доход, реализиран от продажбата на недвижим имот, намиращ се на територията на България, от страна на местно лице на САЩ

В Централно управление на НАП е получено писмено запитване с вх. № М-94-И-718/17.10.2019 г. В изложената в запитването фактическа обстановка се твърди, че български гражданин със статут на „местно лице“ за САЩ получава доход от продажбата на недвижим имот, намиращ се на територията на България.
Във връзка с така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да се приеме, че в случая намира приложение разпоредбата на чл. 13 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) със САЩ относно данъчното облагане на това лице?
2. В случай че така реализираният доход бъде деклариран и обложен с данък в България, подлежи ли същият на облагане и в САЩ?

Във връзка с така изложеното запитване и относимата към него нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:
Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България, а доходите от продажба на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, са именно от източник в страната (чл. 8, ал. 10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ от доходите от източник в България от продажба на недвижимо имущество, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната, се облагат с окончателен данък.
Правилно е посочено, че в случая приложение намира разпоредбата на чл. 13 от СИДДО със САЩ. Съгласно ал. 1 от същата печалбите, получени от местното лице на САЩ и свързани с прехвърляне на недвижимото имущество, намиращо се в България, могат да се облагат с данък в България. Във връзка с горепосоченото следва да се направи изводът, че представляваното от Вас лице дължи окончателен данък за реализираните доходи, свързани с продажбата на намиращия се на територията на България недвижим имот.
Двойно данъчно облагане възниква, в случай че САЩ има облагателни правомощия върху същия доход съгласно националното си законодателство. За да бъде избегнато такова двойно данъчно облагане, следва да се приложи чл. 22, ал. 2 от спогодбата. Съгласно тази разпоредба приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане е методът на данъчния кредит. Това означава, че Съединените щати следва да приспаднат данъка върху дохода, платен или начислен в полза на България от или за сметка на местното лице на САЩ, от общия данък, дължим в Съединените щати. Въпреки гореописаното, относно данъчното облагане в САЩ и правилата за избягване на двойното данъчно облагане следва да се обърнете към данъчната администрация на тази държава.

С уважение:

5/5

Вашият коментар