Изх. № М-94-С167

Изх. № М-94-С167
Дата: 07.10.2019 год.
ДР на ЗДДС, §1, т. 84;
ДР на Наредба №Н-18, § 1, т. 19.

ОТНОСНО: прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.), който сте поставили във Ваше писмо, заведено с вх. №М-94-С-167/13.03.2019 г.
Въпрос:
Ако в търговски обект се ползва софтуер за управление на продажби, който не управлява касовия апарат, следва ли до 31.03.2019 г. фискалното устройство да бъде сменено/модифицирано с такова, което отговаря на промените в наредба Н-18?
Отговор:
Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажби в търговски обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.
Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба №Н-18/2006 г., „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.
Задължително изискване, заложено в определението, е обработката на информацията да бъде автоматизирана. Това означава, че софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне/заплащане.
В случай, че използваният в търговски обект софтуер притежава характеристиките на софтуер за управление на продажбите съгласно цитираните по-горе определения, той трябва да отговаря на всички изисквания, посочени в Приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява фискалните устройства в обекта. С последното изменение на Наредба №Н-18/2006 г. (изм. И доп. ДВ. Бр. 75 от 24 септември 2019 г.) срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата за лицата, използващи СУПТО, е 31.01.2020 г., като този срок се отнася и за софтуерите, и за управляваните от тях фискални устройства.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар