Изх. №23-22-465

Изх. №23-22-465
08.04.2020 г.

Наредба №Н-13 – чл. 9, ал. 2
Наредба №Н-13 – чл. 9, ал. 5
Наредба №Н-13 – чл. 4, ал. 10, т. 4

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-465/18.03.2020 г., с което ни препращате писмо от ТП на НОИ – …….., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕО) №883/2004), Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕО) №987/2009) и Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13/2019 г.).
Изложена е следната фактическа обстановка:
М. Г. е подал искане в ТП на НОИ – …… с вх. №…/17.01.2020 г. за издаване на задължителни предписания за заличаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за периода 2014 г. – 2018 г.
В искането си г-н М. Г. декларира, че живее и работи във Великобритания и прилага формуляр А1, удостоверяващ че за времето от 29.12.2013 г. до 31.12.2018 г. за него е приложимо законодателството на Обединеното кралство.
Г-н М. Г. е собственик и управител на „А“ ЕООД с ЕИК ……… За периода от 01.01.2014 г. до 30.04.2018 г. е подавал данни с декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица – отменена с ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г. (Наредба №Н-8/2005 г.(отм.) като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите си лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответните календарни години. Няма подадена декларация по утвърден образец (ОКд-5) от изпълнителния директор на НАП за упражняване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице. Няма внасяни задължителни осигурителни вноски.
Видно от справка от информационната система на НАП, на основание чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на М. Г. е извършена проверка във връзка с подадено от него в ТД на НАП …….. искане с вх. №1494-13-492/18.12.2017 г. за заличаване на декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. (отм.) и образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г. (отм.) за периода 2014 г. – 2017 г. Проверката е приключила с протокол №ПО-../30.05.2018 г. При проверката е установено, че няма основание за заличаване на данните, тъй като към искането не са приложени заличаващи декларации образец №1 и №6. В хода на проверката г-н М. Г. е уведомен, че за да бъде извършена исканата от него корекция следва да предостави в ТД на НАП на хартиен и електронен носител заличаващи декларации образец №1 и №6 за периода 2014 г. – 2017 г., както и оригинал на издадения формуляр А1 за приложимо законодателство.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как следва да бъдат заличени подадените данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. (отм.) за периода 2014 г. – 2018 г., предвид представеното удостоверение формуляр А1?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Данните се подават с декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13/2019 г.).
Съгласно чл. 5, ал. 2 от КСО, „самоосигуряващо се лице“ е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
По отношение на лицата, граждани на държави – членки на Европейския съюз (ЕС), които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на съюза се прилагат Регламент ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) №987/2009 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004. Предназначението на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 е да гарантира и стимулира свободното движение на гражданите на държави членки, така както е предвидено с първичните източници на правото на ЕС.
За да се установи дали е налице основание за социално и здравно осигуряване в България спрямо едно лице, попадащо в обхвата на регламентите за координация на системите за социална сигурност, е необходимо първо да се определи кое е приложимото за него законодателство в областта на социалната сигурност.
Приложимото законодателство се определя в съответствие с разпоредбите на Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 (чл. 11 – 16) при условие, че е налице трансгранична ситуация (пресичане на граници между държави, които прилагат регламента от лица, попадащи в персоналния му обхват).
„Определяне на приложимото законодателство” е един от основните принципи, установени с Регламент (ЕО) №883/2004. Според този принцип, лицата, за които се прилага регламентът, са подчинени на законодателството на само една държава членка (основание чл. 11(1) от Регламент (ЕО) №883/2004).
Основното следствие от определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) №883/2004 е, че се определя държавата членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави членки.
Приложимото законодателство се удостоверява с формуляр А1 „Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя“. Предназначението на формуляра е да доказва, че лицето е подчинено на законодателството на съответната държава членка, респективно че е освободено от прилагане на законодателството на други държави членки за посочения в него период.
Съгласно текста на чл. 5 от Регламент (ЕО) №987/2009, документи, които са издадени от институция на държава членка и показват положението на дадено лице за целите на прилагането на основния регламент и на регламента по прилагане, и подкрепящите доказателства, въз основа на които са издадени документите, се приема от институциите на останалите държави членки, доколкото не са отнети или обявени за невалидни от държавата членка, в която са били издадени.
Предвид конкретната фактическа обстановка за г-н Г. е приложимо законодателството на Великобритания, респективно не се дължат вноски по българското законодателство и не следва да се подават декларации образец №1.
Редът и сроковете за заличаване на данни, подавани с декларации образец № 1, са регламентирани в чл. 9 от Наредба №Н-13/2019 г.
Съгласно текста на чл. 9, ал. 2 от цитираната наредба, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените данни с декларация образец №1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
Декларации обр. №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13/2019 г.) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП или НОИ (аргумент чл. 9, ал. 5 от Наредба №Н-13/2019 г.).
Данни за осигурените лица, отнасящи се за периода от 01.01.2006 г. до влизането в сила на тази наредба, се подават съгласно образците на декларации, одобрени с приложенията на отменената Наредба №Н-8/2005 г., действали за съответния период (§ 5, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №Н-13/2019 г.).
На основание текста на чл. 4, ал. 10, т. 4 от Наредба №Н-13/2019 г., Националния осигурителен институт подава данни и за заличаване на декларации образец №1, подадени за лицата по чл. 4 и чл. 4а от КСО, когато не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО. В цитираната наредба липсва текст, който дава правомощия на НАП да заличава декларации образец №1 в хипотезата, в която не са представени заличаващи декларации.

5/5

Вашият коментар