Изх. №23-22-71

Изх. №23-22-71
24.01.2019 г.

Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 2, ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 3, ал. 3, т. 5

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-71/10.01.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
„Ш“ ООД изплаща заплатите на своите служители в началото на месеца, следващ месеца, за който се отнася възнаграждението.
За възнагражденията по трудов договор за м. 05.2018 г., които са начислени на 31.05.2018 г. и са изплатени в първите дни на м. 06.2018 г., дружеството е подало декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и данни за дължимите осигурителни вноски с декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) в срок до 25.06.2018 г. В същия срок са подадени данните с декларация образец №6 за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), начислен върху възнагражденията на служителите за м. 05.2018 г., който е удържан през м. 06.2018 г.
За месец юни 2018 г. дължимите осигурителни вноски и данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ дружеството е декларирало до 25.07.2018 г.
Твърдите, че въз основа на подадените декларации за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, системата за управление на приходите на НАП е начислила лихви за просрочие.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Какъв е редът за подаване данните с декларации образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.)?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителните каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се уреждат с Наредба №Н-8/2005 г.
На основание чл. 2, ал. 2 от цитираната наредба работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) декларация образец №6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
– ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;
– общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;
– общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1, изречение 1-во от Наредба №Н-8/2005 г. декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата) се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС – едновременно с подаване на декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.). На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. декларация образец №1 се подава за всеки календарен месец до 25-о число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните.
За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодателите в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ (основание чл. 3, ал. 3, т. 5 от Наредба №Н-8/2005 г.).
Подробни указания относно попълване на данните в декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ са дадени в приложение №4 към Наредба №Н-8/2005 г.
Съгласно указанията в т. 8 „Вид плащане“ на декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) в конкретния случай в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код „5“ – Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност.
б) за данъка върху доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ се попълва код „8“ – за удържания по чл. 42 от ЗДДФЛ, както и за авансовия данък, дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;
Относно попълването на т. 9. „Месец и година“ на декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) в указанията е посочено, че при деклариране на сумите за дължими осигурителни вноски се попълват месецът и годината, за които се отнасят вноските. За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Предвид указанията за попълване на в т. 18 „Дата на изплащане/начисляване“ на декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) и фактическата обстановка се се попълва следната дата:
– датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;
– последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 – за целите на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ.
С оглед на гореизложеното, за възнагражденията по трудов договор за м. 05.2018 г., които са платени в първите дни на м. 06.2018 г., дружеството е следвало да подаде два броя декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) попълнени по следния начин:
Една декларация за дължимите осигурителни вноски върху заплатите за м. 05.2018 г., като в т. 8 се попълва код за вид плащане „5“, в т. 9 месецът и годината, за които се отнасят вноските – м. 05.2018 г. и в поле 18 „Дата на изплащане/начисляване“ датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени – 31.05.2018 г.;
Втора декларация за целите на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ, удържан от заплатите за м. 05.2018 г. през м. 06.2018 г., в т. 8 – код за вид плащане „8“, в т. 9 се попълва месецът и годината, през които данъкът е удържан – м. 06.2018 г. и в поле 18 „Дата на изплащане/начисляване“ се попълва последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 – 30.06.2018 г.
За възнагражденията на служителите за месеците юни и юли 2018 г. попълването и подаването на декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) се извършва по същия ред.
Неспазването на сроковете за подаване на декларация образец №6 с данни за дължимия данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ не е основание системата за управление на приходите да генерира лихва просрочие.
Предвид гореизложеното, в случай че подадените от „ЪНЛИШ“ ООД данни с
декларации образец №6 са некоректни, следва да бъдат коригирани.
На основание чл. 6а, ал. 8 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г., декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата) се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се подават и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование на задълженото лице, код за вид плащане и дата на изплащане/начисляване.
За тази декларация няма предвиден ред за заличаване.
В случай, че за целите на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ дружеството некоректно е подало данните за месец и година и/или дата на изплащане/начисляване, то следва да отстрани тази грешка като подаде една декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) с попълнен в т. 7 „Код корекция“ буква „К“ и „0“ в т. 16 и втора декларация образец №6 с коректно попълнени данни и размера на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ.
Важно е да имате предвид, че на основание чл. 6а, ал. 9 от Наредба Н-8/2005 г. декларация образец №6, подадена от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец №6, подадена от работодателите за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й (основание чл. 6а, ал. 11 от наредбата). След този срок декларациите се подават само на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП (аргумент чл. 6а, ал. 9, изречение 2-ро и ал. 11, изречение 2-ро от Наредба Н-8/2005 г.).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар