Изх. №53-04-75

Изх. №53-04-75
12.02.2019 г.

Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6а
НЕВДПОВ – чл. 3, ал. 1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-75/24.01.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Едноличният собственик на капитала на „А.“ ЕООД с ЕИК взема решение за преобразуване на дружеството чрез промяна на правната му форма от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество. Преобразуването на „А.“ ЕООД в „А.“ ЕАД с ЕИК е вписано в търговския регистър на 10 декември 2018 г.
За служителите са подадени уведомления за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ).
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Какъв е редът за подаване на данните с декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и декларация №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)“ (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) за месец декември 2018 г.?
2. Как следва да се подадат декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и декларации №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) при изплащане на бонуси на служителите за периоди преди 10.12.2018 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба №Н-8/2005 г., декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения за всеки календарен месец до 25-о число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните.
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата) се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (фонд ГВРС) едновременно с подаване на декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата).
Работодателите подават в съответната компетентна ТД на НАП декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ в срок от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ и за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ – до 25 февруари на следващата година (аргумент чл. 3, ал. 3, т. 5 от наредбата).
В разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба №Н-8/2005 г. е указано, че работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец №1 и образец №6, съответно приложения №1 и №4, в които се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението).
На основание чл. 1, ал. 1, изречение 1-во от Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ (Наредба №5/2002 г.), работодателят уведомява компетентна ТД на НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение №1 към наредбата) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ (приложение № 5 към наредбата).
Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Наредба №5/2002 г. уведомлението съгласно приложение №5 от наредбата се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок от десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в „Държавен вестник“ в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 от КТ.
В зависимост от датата на преобразуване, респективно датата, от която са прехвърлени работниците и служителите, за тях се променя и работодателят (осигурителят).
С оглед на гореизложеното, декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.), касаещи периоди до датата на прехвърляне на служителите, следва да се подават с вписан ЕИК на „А.“ ЕООД, а след тази дата – с ЕИК на новосформираното дружество.
В конкретния случай за м. декември 2018 г. за лицата които имат отработени дни в „А.“ ЕООД и в „А.“ ЕАД следва да се подадат данни с две основни декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/ 2005 г.). Една декларация с данни за осигуреното лице за периода на осигуряване до 09.12.2018 г. с вписан ЕИК на „А.“ ЕООД и втора декларация за периода от 10.12.2018 г. с ЕИК на „А.“ ЕАД.
По същия начин следва да се подадат и декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) – една декларация за дължимите до 09.12.2018 г. осигурителни вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от „А.“ ЕООД и втора декларация за задълженията на „А.“ ЕАД за периода от 10.12.2018 г.
С оглед недопускане на несъответствия между постъпилите суми за дължими осигурителни вноски и декларираните задължения е необходимо в платежните документи за внасяне на задължителните осигурителни вноски да се впише ЕИК на „А.“ ЕАД.
По втори въпрос:
Съгласно чл.1, ал.1 от Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), осигурителните вноскси за работниците и служителите се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
На основание чл. 3, ал. 1 от цитираната наредба, осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и други доходи от трудова дейност на осигурения през календарната година и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година поотделно за всеки един от месеците на годината. За лицата, работещи по трудови правоотношения, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.
Видно от цитираните разпоредби, при начисляване/изплащане на допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати (бонуси) за положен труд преди 10.12.2018 г., тези бонуси трябва да се разпределят за месеците/дните, през които лицата са полагали труд.
С оглед коригиране на осигурителния доход на служителите за тези месеци следва да се подадат коригиращи декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.). Предвид изложените аргументи по първи въпрос, в подадните декларации, касаещи периодите преди 10.12.2018 г. следва да се впише ЕИК на „А.“ ЕООД.
Редът и сроковете за коригиране на данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и декларации образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) са регламентирани в чл. 6а от наредбата.
На основание чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Наредба №Н-8/2005 г., работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения могат да коригират подадените данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата), като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните за месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/ личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен. Коригирането на тези данни може да се направи само чрез подаване на декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректно попълнени данни (основание чл. 6а, ал. 3 от Наредба №Н-8/2005 г.).
Съгласно чл. 3, ал. 1, . 1, буква „б“ от Наредба №Н-8/2005 г., декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) се подава в съответната компетентна ТД на НАП от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения за всеки календарен месец до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
Декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005г.) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт (аргумент чл. 6а, ал. 5 от Наредба №Н-8/ 29.12.2005г.).
Когато подадените декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения подават едновременно и декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата (основание чл. 6а, ал. 12 от Наредба №Н-8/2005 г.). В разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от
наредбата е указано, че всяко от декларираните месечни задължения с декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) за дължими осигурителни вноски и вноски за фонд ГВРС трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, от подадените декларация/и образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.).
Когато подадените декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд ГВРС, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения подават едновременно и декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) с попълнен код за корекция, с която се намалява размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от наредбата (аргумент чл. 6а, ал. 13 от Наредба №Н-8/2005г.).
На основание чл. 6а, ал. 9 от Наредба №Н-8/2005 г. декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.), подадена от работодател или осигурител за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, може да се коригира до края на втория месец, считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
Декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/ 2005г.), подадена от работодател за данъка по чл. 42 и/или чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите (аргумент чл. 6а, ал. 11 от Наредба №Н-8/2005 г.).
В хипотезата, в която изплащате бонуси за период преди 10.12.2018 г. за положен труд в „А.“ ЕООД декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от наредбата) следва да се подават по ЕИК . Дължимите задължителни осигурителни вноски следва да се преведат с ЕИК на „А.“ ЕАД.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар