Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

КСО: чл. 6, ал. 2 и 3;
ЗБДОО за 2019 г.: чл. 9, т.1 – приложение 1;

ОТНОСНО: Определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход съгласно приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./17.05.2019 г., Ви уведомявам за следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка със сключен договор с Агенцията по заетостта за финансиране на лице, наето от Бюрото по труда по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, сте сключили трудов договор с лицето ПГП на длъжност „Кинезитерапевт“ с код по НКПД 2264004 и КИД на работодателя 8690 – Други дейности по хуманно здравеопазване. Минималният месечен осигурителен доход на всички наети лица на длъжности: кинезитерапевти, рехабилитатори, масажисти, рецепционисти и хигиенист, сте определили от ред 74 на таблицата с минималните осигурителни доходи съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
С писмо от Дирекция „БТ“ гр. СЗ, сте уведомени, че като осигурител попадате на ред 82 от таблицата с минималните осигурителни доходи съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на ДОО за 2019 г., съгласно който следва да определите минималния месечен осигурителен доход за длъжността „Кинезитерапевт“.
В тази връзка се интересувате, кой е коректният минимален осигурителен доход за всяка от изброените длъжности.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби по осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.На основание чл. 6, ал. 3 от КСО и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) за лицата, работещи по трудови правоотношения и по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО, месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
Минималният месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (минимален осигурителен праг), за 2019 г. е определен с приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2019 г. На основание т. 3 от забележките към приложението и §1, ал. 1 – 3 от Допълнителните разпоредби на НЕВДПОВ
основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за всяка календарна година. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
Когато осигурителят извършва само една дейност, основната икономическа дейност, която е определена в съответствие с КИД-2008 се припокрива с основната икономическа дейност за целите на минималните осигурителни прагове.
Приложение № 1 към ЗБДОО е таблица, в която са определени минимални осигурителни прагове за групираните в колони от 1 до 9 класове професии, в зависимост от номера на реда, към който се отнася основната икономическа дейност на осигурителя. Броят на редовете, в които са обособени икономическите дейности в приложението е 85.
Отнасянето на икономическата дейност съгласно кодификацията, въведена с КИД – 2008, се определя чрез позиция от класификацията, която най-точно описва тази дейност. Определянето на икономическата дейност се подпомага от обяснителни бележки към класификацията. Според методологичните указания за разбиране и прилагане на КИД-2008, представени в методологичните бележки към класификацията, единиците, които извършват дейности в областта на хуманното здравеопазване, се класифицират в една от следните категории:
група 86.1 – „Дейност на болници“
86.10 – „Дейност на болници“
група 86.2 – „Извънболнична лекарска практика“
86.21 – „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
86.22 – „Дейност на лекари специалисти“;
86.23 – „Дейност на лекари по дентална медицина“;
група 86.9 – „Други дейности по хуманно здравеопазване“
86.90 – „Други дейности по хуманно здравеопазване“.
В методологичните бележки към КИД – 2008 за дейността 86.90 – Други дейности по хуманно здравеопазване, е указано, че:
Включва:
– дейности по хуманно здравеопазване, различни от тези на болниците и на лекарите в извънболничната помощ:
* дейности на медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори и други специалисти или практикуващи в областта на оптометрията, логопедията, балнео- и хидротерапията, лечебния масаж, ерготерапията, хомеопатията, акупунктурата, лекуване чрез манипулации по гръбначния стълб и други неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве. Тези дейности могат да бъдат извършвани в медицински центрове, кабинети към предприятия, училища или благотворителни организации, в заведения със здравни грижи (различни от болници), както и в частни здравни кабинети на практикуващи лица, в домовете на пациентите или другаде.Включва още:
– дейност на дентални специалисти, които не са лекари, практикуващи в областта на денталната профилактика и помощ, които могат да работят и без постоянно присъствие на зъболекар, но с периодичен надзор от негова страна;
– дейност на медицински лаборатории като:
* рентгенови лаборатории и други центрове за образна диагностика;
* лаборатории за кръвен анализ и подобни медико-диагностични лаборатории;
* дейности на кръвни банки, тъканни банки, банки за сперма, банки за органи за трансплантация и други;
* дейности на спешния медицински транспорт по превоз на пациенти с линейки или с друг вид транспорт, вкл. въздушен.Не включва:
* изработване на зъботехнически лаборатории на изкуствени зъби, зъбни протези и ортодонтски апарати – 32.50;
* превоз на пациенти, без наличие на животоспасяващо оборудване и съпровождащ медицински персонал – раздели 49, 50, 51;
* немедицински лабораторни анализи – 71.20;
* изследвания и анализи, свързани с хранителни продукти – 71.20;
* дейности на болници – 86.10;
* извънболнична лекарска практика – 86.2;
* дейност на неболнични заведения със здравни (сестрински) грижи – 87.10.На ред 74 от приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2019 г. в колона: Икономически дейности (код по НКИД) са посочени 86 без 86.1, 75 а в колона наименование на икономическата дейност: Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност.
На ред 82 в колона: Икономически дейности (код по НКИД) са посочени 86 без 86.1, а в колона наименование на икономическата дейност: Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант).
В КИД-2008 дейностите на медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори и други специалисти или практикуващи в областта на оптометрията, логопедията, балнео- и хидротерапия, лечебния масаж, ерготерапията, хомеопатията, акупунктурата, лекуване чрез манипулации по гръбначния стълб и други неконвенционални методи за въздействие върху индивидуалното здраве са включени в раздел 86 „Хуманно здравеопазване”, група 86.9 „Други дейности по хуманно здравеопазване” и се намират на ред 82 в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2019 г.
Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), която е приложение № 2 към Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.
Структурата на НКПД има четири йерархични равнища, които са обозначени съответно с еднозначен, двузначен, тризначен и четиризначен цифров код.
В приложението към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2019 г. професиите и длъжностите са групирани в 9 колони съобразно първата цифра от кода от Структурата на НКПД към който се отнасят. За да се отнесе дадена професия към съответната колона от приложението е необходимо да се определи тази първа цифра от кода. Кинезитерапевтът (код 22646004) попада във втората колона от приложението към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2019 г., тъй като е обхванат от код 2264 от Структурата на НКПД.
Минималният осигурителен доход се определя при засичане на съответния ред (основна икономическа дейност) и колона (професия).
Съгласно чл. 7, т. 6 от Закона за статистиката Националният статистически институт (НСИ) разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики, поради което предоставянето на методологични становища по въпроси, свързани с определянето на икономическата дейност по КИД – 2008, утвърдена със Заповед № РД 07-316 от 29.11.2007 г. на председателя на НСИ, не е от компетентността на Националната агенция за приходите.

5/5

Вашият коментар