Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

КСО – чл. 6, ал. 2 и 3;
НЕВДПОВ – чл. 1, ал. 8, т. 19

ОТНОСНО: Осигурителни вноски върху възстановените транспортни разходи на педагогическия персонал по Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………… с вх. № ……../21.09.2018 г., относно начисляването и внасянето на осигурителни вноски върху средствата за транспортни разходи в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, предоставяни по реда на Наредба № 1 от 16.01.2017 г., Ви уведомявам за следното:
На основание чл. 219, ал. 5 (изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота в размер, при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.
Съгласно чл. 2, ал. 1 (изм. – ДВ, бр. 36 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, право на възстановяване на извършените разходи за транспорт или за наем по месторабота имат педагогическите специалисти по смисъла на чл. 211 от Закона за предучилищното и училищното образование, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им.
Според чл. 36 от ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност; от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност. Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски. В разпоредбата е указано, че тези разходи се извършват в рамките на средствата за бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване по отношение елементите на осигурителния доход са доразвити в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), издадена на основание чл. 6, ал. 14 (предишна ал. 13 – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) от КСО. В чл. 1, ал. 8 от НЕВДПОВ са определени доходите, които не участват при формиране на месечния осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО. Поради направеното изчерпателно изброяване в разпоредбата, по аргумент на противното се приема, че когато определен доход не е изрично посочен в ал. 8, върху него се дължат осигурителни вноски по съответния ред, определен за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО.
С §1 от ПМС № 193/13.09.2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (обн. ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.), в чл. 1, ал. 8 от наредбата е създадена нова точка 19, съгласно която осигурителни вноски не се начисляват и внасят и върху стойността на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. Промяната влиза в сила от 1 октомври 2018 г. – първо число на месеца, следващ месеца на обнародване на постановлението в Държавен вестник (§2 от ПМС № 193/13.09.2018 г.).
По отношение на периодите преди 1 октомври 2018 г., предвид липсата на изрична норма, която да изключва посочените разходи от осигурителния доход, и след като не е придадено обратно действие на новосъздадената разпоредба (чл. 1, ал. 8, т. 19 от НЕВДПОВ), върху разходите за транспорт, извършени в полза на педагогическия персонал на основание чл. 219, ал. 5 от ЗПУО и Наредба № 1 от 16.01.2017, се дължат предвидените в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване задължителни осигурителни вноски.

5/5

Вашият коментар