Писмо с № 53-04-289/ 28.05.2018 г.; ЗДДС – чл. 95, ал. 2

Изх. № 53-04-289/ 28.05.2018 г.

ЗДДС – чл. 95, ал. 2

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-289/03.05.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„И“ ЕООД (дружеството) осъществява дейност, свързана с продажба на билети за развлекателни, спортни, културни и други мероприятия от името и за сметка на съответните организатори на мероприятията, без да придобива правото на собственост върху билетите, които разпространява.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. В случай, че организатор на събитие, който е лице от друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), реализира оборота по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в сроковете, посочени в същата разпоредба, ще възникне ли за него задължение да се регистрира по реда на ЗДДС?
2. Ако за горепосоченото лице възникне задължение да подаде заявление за регистрация, което то не изпълни, ще възникне ли за дружеството солидарна отговорност за невнесения ДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.
Организирането на описаните в запитването мероприятия се разглежда от закона като доставка на услуга и в конкретния случай по силата на чл. 21, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗДДС е с място на изпълнение на територията на страната. Когато получателят на посочените услуги не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗДДС по аргумент от противното на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС той не се определя като платец на данъка. Поради това данъкът, който следва да бъде начислен за тази услуга на общо основание е изискуем от доставчика. Следователно ако той е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 от ЗДДС и реализира оборота по
чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, за него ще възникне задължение за подаване на заявление за регистрация по закона. В запитването Ви, обаче, липсва подробна информация относно статута на посочения организатор. Във връзка с това е посочено, че той е незадължено лице. Поради това не може да бъде изразено категорично становище по така зададения въпрос. В тази връзка следва да имате предвид определението на данъчно задължено лице, дадено в разпоредбата на чл. 3, ал. 1 във връзка с ал. 2 на ЗДДС. В случай, че лицето и осъществяваната от него дейност изпълват критериите на тези разпоредби, то то ще е данъчно задължено по смисъла на закона, и за него би възникнало задължението за регистрация при изпълнение на останалите условия на чл. 95, ал. 2 и чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
По втори въпрос:
По силата на чл. 133, ал. 2 във връзка с ал. 6 от ЗДДС чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на закона за задължителна регистрация или регистрация по избор, се регистрира чрез акредитиран представител с изключение на случаите по ал. 6. Чл. 135, ал. 3 от ЗДДС установява солидарна и неограничена отговорност на акредитирания представител за задълженията по ЗДДС на представляваното лице с изключение на случаите по чл. 133, ал. 6 – когато лицето е установено в държава, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ. В запитването липсва информация, въз основа на която да бъде изграден извод за това, че дружеството има или би имало качеството на акредитиран представител на организатора на мероприятията, както и относно държавата, в която той е установен. Поради това не може да бъде обоснован извод за приложимост на разпоредбата на
чл. 135, ал. 3 от ЗДДС в конкретния случай.
Извън тези случаи отговорност за задължения по ЗДДС може да се реализира при условията на чл. 177 от закона. Едно от тези условия е лицето да е получател по облагаема доставка. Видно от изложената фактическа обстановка представляваното от Вас дружество е в качеството си на доставчик на услуги, свързани с разпространението на билети, на организатора на мероприятията, но няма качеството на получател по облагаеми доставки. Поради това очевидно в този случай редът по чл. 177 от ЗДДС не би могъл да бъде приложен по отношение на дружеството.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

запитване по чл.45 от ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по чл.45 от ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” – …. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 04.07.2011 г. от – частен съдебен изпълнител, относно

Изх. №53-00-28

Изх. №53-00-2810.04.2019 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7Регламент 883/2004 – чл. 13Регламент 987/2009 – чл. 16, ал. 1ЗДДФЛ – чл. 37, ал.

Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.

Изх. № 26-К-23Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………Относно: Въпроси, свързани с прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, действащо след 1 януари 2007 г.Уважаема госпожо ………….,Във връзка

Приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и За

Изх. № 24-39-7Дата:10.05.2017 год. ЗКПО, чл. 165; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 5; ЗДДС, чл. 45, ал. 7;