fbpx

Писмо с Изх. №53-00-86 ; 03.08.2020 г.; ЗКПО – чл. 194, ал. 1; ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“ ;

Изх. №53-00-86
03.08.2020 г.

ЗКПО – чл. 194, ал. 1
ЗДДФЛ – чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-86/16.07.2020 г., относно прилагането на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка.
Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъде разпределена част от текущата печалба за 2020 г. при условие на ясна преценка и без да се нарушава покритието на капитала. Всички дружества в групата (български юридически лица) изготвят, ежегодно, междинни финансови отчети за всяко тримесечие с цел анализ и контрол на финансовото им състояние.
Поставен е следният въпрос:
Какъв е законовият механизъм и процедура за разпределяне на дивидент от печалбата, генерирана за текущата година, на база приет от Общото събрание финансов отчет за първите шест месеца на 2020 г. към съдружник – юридическо лице и съдружник – местно физическо лице, с текущо удържан и внесен 5 % данък дивидент?
Предвид изложените обстоятелства, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според търговското право делът в капитала на дружеството носи определени имуществени права на съдружниците, в т.ч. и право на част от печалбата (правото на дивидент). По силата на чл. 123 от Търговския закон (ТЗ) съдружник в дружество с ограничена отговорност има право на част от неразпределената печалба. Печалбата, като обект на това имуществено право, може да бъде само нетна печалба след облагането ? с данъци.
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ общото събрание приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане. От текста на нормата става ясно, че годината трябва да е изтекла, за да има разпределение на печалбата.
Предвид горното основание за изплащане на дивидент ще възникне при наличие на следните предпоставки:
– изтичане на финансовата година,
– приемане на годишния отчет и баланс,
– решение на съдружниците за начина на ползване на получената печалба и решение за нейното разпределение и изплащане.
Дивидентът се изплаща до размера на печалбата от текущата година плюс неразпределената печалба за минали години.
На основание чл. 27 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. В действащия ЗСч няма законов регламент по отношение на крайната дата на изготвяне на годишния финансов отчет, което налага извод, че практически законовият срок за изготвянето на финансовите отчети е срокът за тяхното публикуване.
В запитването е посочено, че собствениците на дружеството смятат да разпределят дивидент на база счетоводната печалба, която се очаква за текущата година, при което ще бъде удържан и внесен данък върху дивидента.
В този случай дружеството ще разпредели дивидент в нарушение на ТЗ, доколкото ТЗ не разрешава изплащането на т. нар. авансов дивидент и такова понятие не съществува в закона. От друга страна, в с.з. не са предвидени административни санкции за такова действие.
Съобразно данъчното законодателство предварителното разпределяне на печалба, би представлявало „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на § 1, т. 5, б. „а“ от ДР на ЗКПО – сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви „а“ и „6”.
Съгласно определението в § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „Дивидент“ е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба.
Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.
Съгласно определението в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ „Дивидент“ е
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба по смисъла на дефиницията, ползвана в ЗКПО (т. 8 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).
При разпределяне в полза на съдружник – юридическо лице
Съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
Данъчната основа за определяне на данъка при източника е брутният размер на разпределените дивиденти, а данъчната ставка е 5 % (чл. 197 и чл. 200, ал. 1 от ЗКПО).
Не подлежат на облагане дивидентите разпределени в полза на местни търговски дружества. От обхвата на подлежащите на облагане доходи, изплатени като дивиденти, по силата на чл. 194, ал. 3, т. 3 от закона са изключени тези, които са разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.
Следователно, в конкретната фактическа обстановка при разпределяне на дивидент, квалифициран като скрито разпределение на печалбата в полза на дружество местно лице за данъчни цели на държава – членка на ЕС/ЕИП ще се дължи данък при източника.
 След изтичане на годината тези суми, текущо обложени с данък 5 % като дивидент, следва да се декларират в Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за съответната година.
При разпределяне в полза на съдружник – местно физическо лице
На основание чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България.
Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалбата се определя върху брутния размер на начислените суми, като данъчната ставка за този вид доходи е 5 % (чл. 38, ал. 3 и чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗДДФЛ, окончателният данък за доходите по чл. 38, ал. 3 от с.з. закон се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата. В същия срок предприятието – платец на дохода, следва да подаде декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци (чл. 57 от ЗДДФЛ).
Предвид разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 3, б.„а“ от ЗДДФЛ, доходите от дивиденти, в т.ч. и от скрито разпределение на печалбата, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ, не подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация, когато са реализирани от източник в България.
Доходът под формата на скрито разпределение на печалбата се декларира и в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ (чл. 73, ал. 3 от ЗДДФЛ).

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на доходите на физическите лица, извършващи таксиметров превоз на пътници

Изх. № 24-33-34Дата: 22.05.2008 год. ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 30; ДР на ЗДДФЛ, §1, т. 29ОТНОСНО:Данъчно третиране на доходите на физическите лица,извършващи таксиметров превоз на пътнициВ отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. ………. и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за

Данъчно третиране на бартер.

ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собственик сте на земеделска земя, която сте предоставили под наем на регистрирано по ЗДДС лице, съгласно договор за наем. За предоставената земя наемателя заплаща наема във фуражно зърно.Зададен е следния въпрос: Дължи ли се ДДС за полученото зърно? При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното

ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 1

20-00-1786/16.12.2009 г.ЗДДС, чл.114, ал.1ППЗДДС, чл.78, ал.1Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: В чл.114 от ЗДДС са регламентирани задължителните изисквания към съдържанието на фактурата. В ал.1, т.11 като задължителен реквизит е посочено, че фактурататрябва да съдържа единична цена без данъка и данъчната основа на доставката, както

законово основание за наличие или липса на задължения за внасяне на задължителни здравноосигурителни вноски.

5_22-1853/25.08.2011 г.чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗНАПчл. 162, ал. 2 от ДОПК чл. 168, т. 1-7 от ДОПК.чл. 171, ал. 1 от ДОПК чл. 107 от ЗЗО.Относно: законово основание за наличие или липса на задължения за внасяне на задължителни здравноосигурителни вноски. С молба-декларация от 20.10.2005 г. лицето „Х” е поискало от директора на

ЗЗО, параграф 19и,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2

5_94-00-225/19.01.2010г. НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1;ЗЗО, §19и, чл.40, ал.1, т.2;Фактическа обстановка: Лице работи по трудово правоотношение в Китай. В България ЕТ, но нее упомената дали упражнява трудова дейност.Въпрос: Подлежи ли на осигуряване в България?Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващити се лица и българските граждани на работа в

определеното място на месторабота съгласно трудовите договори на работниците, ангажирани в кариерите, както и относно наличието или липсата на командировъчни заповеди, следва да се съобразите с разпор

2_1760/26.10.2010г.ЗКПО – чл.26, т.1ЗКПО – чл.33;ЗКПО – чл.204, т.2;ЗДДФЛ – чл.24, ал.2;Кодекса на труда;Наредба за командировките в странатаВъв Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр…. с вх.№ 1760/26.10.2010г., сте изложили следната фактическа обстановка:„…………..” АД добива варовик от кариери край град Ч.За тази дейност дружеството осигурява работници от съседните села и градове. Дейността

прилагане на процедура за унищожаване на цигари под митнически контрол във връзка с чл.80, ал.2, т.1 от ЗДДС

Изх.№ 24-34-294 Дата:21.04.2010 год. ЗДДС, чл. 80, ал. 2, т. 1Относно: прилагане на процедура за унищожаване на цигари под митнически контрол във връзка с чл.80, ал.2, т.1 от ЗДДСВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-294/02.12.2009 г. е изложена следната фактическа обстановка:В запитването Ви е посочено,

Писмо с Изх. №23-22-406; 20.04.2018 г.; КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7; КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2; КСО – чл. 6, ал. 12; НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2

Изх. №23-22-40620.04.2018 г. КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2КСО – чл. 6, ал. 12НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-22-406/14.03.2018 г. и допълнение към него с вх. №23-22-406/23.03.2018 г., относно прилагането

Scroll to Top