Писмо с Изх. № 24-15-50; Дата: 02.04.2019 год.; ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1; OТНОСНО: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от З

Изх. № 24-15-50
Дата: 02.04.2019 год.
ЗКПО, чл. 189б, ал. 2, т. 1

OТНОСНО: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с придобиване на земеделска техника по договор за финансов лизинг

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№ 24-15-50/17.01.2019 г, е изложена следната фактическа обстановка:
Съгласно договор за покупко-продажба от 24.01.2017 г. е закупена на лизинг сеялка за окопни култури. Последното плащане по договора е на 25.12.2018 г. Придобиването на актива ще стане през месец януари 2019 г., когато ще се плати такса за придобиване и ще се извърши нотариално заверяване на придобиването.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Изпълнено ли е условието на чл.189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за преотстъпване на корпоративния данък за 2018 г. във връзка с придобиването на земеделска техника по договор за финансов лизинг?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка по направеното запитване и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл. 189б, ал. 2, т. 1-9 от ЗКПО.
Съгласно чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но същата регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Това означава, че земеделската техника, в която се инвестира преотстъпеният за 2018 г. корпоративен данък, трябва да бъде придобита в периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
В описания случай правната сделка по придобиване на новата земеделска техника е реализирана през 2019 г., т.е. спазен е двугодишният срок.
По отношение на изискването активите, в които се инвестира преотстъпеният данък да са нови, следва да се има предвид следното принципно становище предвид изложената непълна фактическа обстановка.
Понятието „нов“ не е дефинирано в ЗКПО, което означава, че то следва да се разбира в общоприетия му смисъл. В обхвата на това понятие, отнесено към земеделската техника, в общия случай попада фабрично новата и неупотребявана земеделска техника, съответно земеделска техника, за която между датата на производство и придобиването ? е изтекъл относително кратък период от време, съотнесен към обичайната продължителност на използване на актива. Този извод се подкрепя и от мотивите, изложени в Решение № 7136 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 9022/2015 г., І отд. на ВАС.
В описаната ситуация, в случай че активът – сеялка е фабрично нов към момента на предаване на 24.01.2017 г. и през целия период от датата на предаването до датата на придобиването му през януари 2019 г. е бил използван само от лизингополучателя, може да се направи заключение, че същият се явява нов актив, изпълняващ изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.
Следва да се обърне внимание, че за да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и всички останали изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, раздел I (чл. 166-173) от ЗКПО.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на паз

Изх. № 24-33-66 Дата: 16.12.2014 год. ЗДДС, чл. 6, ал. 4, т. 2; ЗДДС, чл. 80, ал. 1, т. 1; ДР на ЗДДС, § 1,

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

23-22-1096 06.06.2013 г.ЧЛ.18 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №……. относноприлагането на разпоредбите на Закона