Писмо с Изх. № 24-38-15; Дата: 26.10.2018 год.; ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 189

Изх. № 24-38-15
Дата: 26.10.2018 год.
ЗКПО, чл. 184 във връзка с чл. 189

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх.24-38-15#2/21.09.2018 г., с което представяте възражения по отношение на становище с изх.№ 24-038-15/12.07.2018 г. на заместник изпълнителния директор на НАП, Ви уведомявам следното:
Изразеното на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите становище има принципен характер. То е изготвено по повод на проверка по прилагане на разпоредбите на чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2016 година въз основа на изложената фактическа обстановка по направено от органите по приходите запитване и съобразявайки относимата нормативна уредба.
При извършване на проверка за допустимост и компетентност за изготвяне на настоящия отговор се установи, че към момента по отношение на „Р……“ ЕООД са налице неприключени ревизионно производство по отношение на определяне на корпоративния данък за 2016 г. и производство по оспорване на ревизионен акт пред дирекция ОДОП-Пловдив, с който са определени задължения за корпоративен данък за 2015 г.
С Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за Националната агенция за приходите компетентностите на органите по приходите са строго регламентирани и разграничени. Компетентен да извършва съответните процесуални действия по определяне на данъчните задължения на дружеството по съответния материален закон е органът по приходите, който осъществява съответното ревизионно производство по реда на ДОПК. На основание чл. 4 от ДОПК органите по приходите осъществяват производството самостоятелно и независимо в рамките на своята функционална компетентност. При извършване на процесуалните действия в хода на възложената ревизия, служебно следва да се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за прилагането на определеното в ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие и в тази връзка да се анализират относимите към законосъобразното ползване на държавната помощ документи. Конкретната преценка за липсата или наличието на данъчни задължения се извършва в ревизионното производство, при съобразяване на всички факти и обстоятелства.
Предвид гореизложеното, да изразява становище по поставените от Вас въпроси, които са предмет на висящо ревизионно производство, не е в правомощията на изпълнителния директор на НАП и би представлявало недопустимо вмешателство в сферата на компетентност на органите по приходите. Поради това изпълнителният директор на НАП няма правомощия да изразява становище по повдигнатите въпроси.
В случай, че въпросите са от интерес на органите, които осъществяват контролните действия и действията по разглеждане на жалбата същите имат възможност да отправят запитване по установен с вътрешни за НАП процедури и правила ред.

Приложение (към копието на ТД на НАП Пловдив): Становище и приложени към него документи с вх. №.24-38-15#2/21.09.2018 г. на „Р…….“ ЕООД – 19 стр.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА нап:

(АЛександър ГЕОРГИЕВ)

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ППЗДДС, чл.79, aл. 8

2_326/23.02.2012 г.чл.79, ал.8 от ППЗДДС Посочвате, че дружеството Ви се занимава с износ на дървен материал. На 30.01.2012 г. прави износ на част от договорено

Отчитане на продажби на талони от националната лотария в търговските обекти съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални ус

3_1044/30.04.2015 г.ЗДДС, чл.118, ал.1ЗДДС, чл. 118, ал. 4Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1Наредба № Н-18/2006 г., чл. 4, т. 3Наредба № Н-18/2006 г.,

данъчно третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по закона за данък върху добавената стойност в сила от 1 януари 2007 г.

1_ИТ-00-86/23.09.2009 г. ЗДДС -на чл.45 По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …..,Ви уведомяваме следното: Сочите, че разполагате със следните документи:1. Нотариален акт

начина на изчисляване на данъчните оценки на имоти – частна държавна собственост, представляващи земеделски или горски земи, Ви уведомяваме:

.06-00-1 Дата: 04.02.2009 год.Приложение № 2 към ЗМДТ, чл. 19 – чл. 22.В отговор на поставения от Вас въпрос относно начина на изчисляване на данъчните