Писмо с Изх. № 53-00-74; 23.07. 2020 г.; ЗДДС чл. 66, ал. 2, т. 3

Изх. № 53-00-74
23.07. 2020 г.

ЗДДС чл. 66, ал. 2, т. 3

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-74/23.06.2020 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е регистрирано по реда на ЗДДС. В същото работят 750 работници и служители, чието изхранване се осъществява в собствен стол. Продажбите в стола се осъществяват на ресторантски принцип, като храната се консумира в стола, и на кетъринг принцип, при който храната се продава пакетирана. Към момента на изготвяне на запитването продажбите се облагат по реда на ЗДДС със ставка 20 на сто.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли след 01.07.2020 г. да се прилага разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 и описаните доставки да се облагат със ставка 9 на сто?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Считано от 01.07.2020 г. е в сила чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната ставка за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, е 9 на сто.
Понятията ресторантьорски и кетъринг услуги са дефинирани в разпоредбите на §1, т. 61 и т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ДР на ЗДДС). По силата на тези текстове „Кетъринг услуги“ са съвкупност от характеристики и действия, в които преобладават главно услугите и в които доставката на храна и/или напитки е само един компонент. Преобладаващите главно услуги са същите като ресторантьорските услуги, но доставката е осъществена извън помещенията на доставчика. „Ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
а) обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
б) доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
в) доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Видно от изложеното с §1, т. 62, б. „б“ от ДР на ЗДДС продажбата на храна за вкъщи е изрично изключена от обхвата на понятието „кетъринг услуги“, поради което тези доставки не могат да бъдат облагани с намалената ставка по чл. 66, ал. 2 от ЗДДС.
В запитването Ви липсва информация относно начина, по който се осъществява обслужването на персонала на предприятието в служебния стол, поради което не може да бъде извършена преценка за това дали тази дейност може да бъде квалифицирана като ресторантьорски услуги. Поради това е необходимо да имате предвид следното. За да се определи дали една сложна доставка трябва да се квалифицира като доставка на услуги, за която е приложима намалената ставка, или като доставка на стоки, облагаема с общата ставка от 20 на сто, следва да се вземат предвид всички обстоятелства по осъществяването на сделката, за да се установят нейните характерни елементи и доминиращите сред тях. За ресторантьорските и кетъринг услугите е характерно предоставянето на храни за консумация на място в стопанисвани от доставчика помещения или зони, разполагащи с подходящо оборудване и с включено сервитьорско обслужване. Такива услуги са налице и в заведения за самообслужване, в които на клиентите се предоставя достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място, предоставят се мебели, достъп до санитарно помещение, отопление/климатизиране на заведението, поддържане на хигиената в него и др. Налице е обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите ястия и напитки, който формира порциите съобразно индивидуалните поръчки на клиентите, предоставя прибори, почиства масите и др.
При продажбата на храна за вкъщи следва да се има предвид, че когато клиентът явно демонстрира намерението си да получи храна без да ползва помощни услуги, които всъщност превръщат доставката на стока в доставка на услуга, следва да се приеме, че е налице доставка на стока и да се приложи общата ставка от 20 на сто. Доставка на услуга ще бъде налице само в случай, че клиентът след ползване на решаващите помощни услуги пожелае неконсумираната част от храната да бъде опакована, за да я изнесе извън заведението.
Подробно тези въпроси са разгледани в становище с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. на заместник изпълнителния директор на НАП, достъпно на интернет страницата на агенцията.
Видно от изложеното, за да се отговори на въпроса коя ставка да бъде приложена във всеки от двата посочени случая, следва да имате предвид наличието на достатъчно на брой услуги, предоставяни на клиентите на служебния стол, подпомагащи консумацията на място на доставената храна. В случай, че са налице достатъчно на брой такива услуги, доставката на стока (храна) се трансформира в доставка на услуга, поради което следва да се приложи намалената ставка. В останалите случаи, когато се установи, че покупко-продажбата следва да се квалифицира като доставка на стока, законосъобразно ще бъде прилагането на общата ставка.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на
чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар