Писмо с Изх. № 53-00-93; 19.08. 2020 г.; ЗДДС – чл. 26, ал. 3, т. 3

Изх. № 53-00-93
19.08. 2020 г.

ЗДДС – чл. 26, ал. 3, т. 3

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-00-93/24.07.2020 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„….“ ЕООД е регистрирано по реда на ЗДДС. Дружеството осъществява облагаеми доставки на транспортни услуги на територията на страната на данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС. За осъществяването на дейността дружеството плаща ТОЛ такси, за което получава на свое име първичен счетоводен документ без начислен ДДС. Платените такси дружеството префактурира на клиентите си на по-късен етап, като начислява ДДС със ставка 20 на сто на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли да бъдат облагани префактурираните ТОЛ такси по реда на ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Обектите на облагане с ДДС са изчерпателно изброени в разпоредбите на чл. 2 от ЗДДС. Такива, най-общо казано, са облагаеми доставки, вътреобщностни придобивания, внос на стоки. Видно от изложената фактическа обстановка, сумите, които дружеството префактурира на клиентите си, не биха могли да бъдат квалифицирани като обект на облагане с ДДС на самостоятелно основание, съответно дължимото за тях възнаграждение да бъде третирано като данъчна основа по смисъла на закона.
Същевременно, обаче, тези суми съставляват съпътстващи разходи, пряко свързани с доставките на транспортни услуги. По силата на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС с такива разходи следва да бъде увеличена данъчната основа на всяка доставка, за която те се дължат. В описания в запитването случай са налице и условията на чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), доколкото дружеството доставчик на транспортните услуги плаща дължимите такси от свое име и за своя сметка, след което ги префактурира (поисква) от получателя на съответната услуга. Поради това на основание чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС стойността на дължимите за всяка доставка ТОЛ такси следва да бъде третирана като елемент от данъчната основа на доставката.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

2_846-1/04.01.2019г.

2_846-1/04.01.2019г. ЗДДС, чл.17, ал.1ЗДДС, чл.12 Българско дружество регистрирано по ЗДДС продава стока на дружеството от Турция. По споразумение с купувача на стоката, същата ще бъде

ЗДДС, чл.97а, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 6,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.97а, aл. 4,ЗДДС, чл.97а, aл. 5,ЗДДС, чл.114, aл. 4,ЗДДС, чл.113, aл. 9

Изх. № 94-00-161/29.08.2011 г.ЗДДС, чл.21, ал.2 чл.97а, ал.2, ал.4, ал.5 чл.96, ал.1 и ал.2чл.12, ал.1 чл.114, ал.4 чл.113, ал.9ППЗДДС, чл.54, ал.2чл.79, ал.6Изложена е следната фактическа

Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват доставки по чл. 24, ал. 3 на ЗДДС

.№ ………………Дата, ……………….. ДО ДИРЕКЦИЯ ”ОУИ”-………………….ОТНОСНО: Признаването на право на приспадане на данъчен кредит за внос на стоки, по отношение на които ще се извършват