Писмо с Изх. № 53-04-126; Дата 23.02.2017 г.; чл. 45 ал. 3 ЗДДС ;

Изх. № 53-04-126
Дата 23.02.2017 г.

чл. 45 ал. 3 ЗДДС

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-03-126/2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
AAAA възнамерява да придобие урегулиран поземлен имот (УПИ) ведно с построена в него сграда – цех за хладилна техника със застроена площ от 406.25 м2. Имотът ще бъде придобит чрез частен съдебен изпълнител (ЧСИ) от собственик, дерегистриран по ЗДДС. Считано от 2004 г. се извършва преустройство на сградата на два етапа – работно помещение със застроена площ от 329.40 м2 и административно-битова част със застроена площ от 76.85 м2. Първият етап от преустройството е въведен в експлоатация през 2005 г. Вторият етап е в груб строеж с
предстоящи довършителни работи – шпакловка, боядисване, осветление, констатиран с удостоверения № 26-00-3187/27.11.2009 г. и № 20-34-12/08.02.2017 г. на директора на дирекция „Строителство и инвестиции“ към община ……
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Как следва да се третира евентуална последваща продажба на сградата за целите на ЗДДС?
2. Как следва да се определи данъчната основа на доставката?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Предвид естеството на зададените въпроси няма пречка да бъде изразено едно общо становище по тях.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Режимът на доставките, свързани със земя и сгради, е регламентиран в чл. 45 от закона, като в ал. 3 от разпоредбата е посочено, че доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, е освободена доставка.
Съгласно §1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ДР на ЗДДС) „Нови сгради“ са сградите, които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Изложената фактическа обстановка обосновава извода, че в резултат на извършеното преустройство не се обособява нов обект, отделен от преустрояваната сграда. Този извод следва от факта, че няма промяна в броя на сградите и в размера на застроената площ след извършеното преустройство. Както преустроеният склад е със застроена площ от 406.25 м2, така и полученият след преустройството цех за хладилна техника ведно с административно-битова част са с обща застроена площ от 406.25 м2.
Видно от приложените към запитването документи вторият етап от преустройството се състои в изграждане на административно-битовата част в пространството между първата и втората напречни оси на съществуващата сграда, реконструкция на останалата част и топлоизолация на цялата сграда, за което се налага демонтиране на калканната западна страна на сградата без покривната форма над нея.
В случаите, когато в резултат на преустройство не може да се обособи нов обект, не следва да се приеме, че е налице „нова сграда“ или част от такава, независимо от момента на издаване на разрешението за ползване, издадено във връзка с преустройството. В този аспект не подлежат на самостоятелно третиране по ЗДДС (като „нова сграда“) извършени основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
В този смисъл е и становището на НАП, изразено от изпълнителният директор на НАП в т. 3.2.3, б. ,,б“ от указание № 91-00-261/04.09.2007 г. относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях, което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП – www.nra.bg.
Изключение са случаите, в които се разрушават ограждащите стени и покривът, след което сградата се изгражда отново или преустройството е толкова цялостно и съществено, че натрупването на нови елементи променя основно и без съмнение качеството на сградата, нейната устойчивост и дълготрайност. В тези случаи в резултат на преустройството старата сграда се превръща в нова, която следва да се третира като такава за целите на ЗДДС.
В запитването липсват данни за същественост на преустройството до степен да обоснове дефиниране на сградата като нова, поради което доставката на сградата и прилежащият към нея терен по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДДС следва да се третира като освободена на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Оставащата част от УПИ, която не се определя като прилежащ терен, е предмет на облагаема доставка съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК, се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар