Писмо с Изх. № 53-04-390; 16.07. 2020 г.; ЗДДС чл. 25, ал. 7; чл. 113, ал. 4;

Изх. № 53-04-390
16.07. 2020 г.

ЗДДС чл. 25, ал. 7
чл. 113, ал. 4

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-390/18.05.2020 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
…..е регистрирано по ЗДДС. В качеството си на продавач дружеството възнамерява да сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – магазин, намиращ се в процес на изграждане. Купувач по договора ще бъде друго търговско дружество, регистрирано по ЗДДС. Имотът ще бъде изграден на етап груб строеж след сключването на предварителния договор. В изпълнение на договора купувачът ще преведе 10% от договорената продажна цена по специална банкова сметка под условие, ескроу сметка. Сумата ще бъде освободена от банката след въвеждането в експлоатация на сградата, в която магазинът се намира. След удостоверяването на завършеността на етапа груб строеж продавачът ще предостави на купувача достъп до магазина, за да може последният да извърши необходими довършителни работи в него. След издаването на акт образец 15 по смисъла на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3), преди издаване на разрешението за ползване, купувачът ще преведе останалите 90% от продажната цена по ескроу сметката. След подписването на нотариалния акт и издаването на разрешение за ползване на сградата сумата в специалната сметка ще бъде освободена в полза на продавача.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
В кой момент става изискуем дължимият данък и възниква задължение за продавача да издаде фактура?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
В конкретния случай по силата на разпоредбите на чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 данъчното събитие за доставката ще възникне на датата на прехвърляне на собствеността, т.е. на датата на сключване на нотариалния акт. На същата дата данъкът ще стане изискуем и за продавача ще възникнат задълженията да документира доставката и да начисли данъка.
Изключение относно момента на изискуемостта на данъка е предвидено в ал. 7 на чл. 25, според която в случаите на извършено авансово цялостно или частично плащане данъкът става изискуем за размера на плащането в момента на неговото получаване. Същото изключение е предвидено и в чл. 113, ал. 4 от ЗДДС по отношение документирането на авансовото плащане. Видно от тези разпоредби, на датата на получаване на авансовото плащане за продавача възникват задълженията да документира плащането и да начисли данък върху неговия размер, така както при възникнало данъчно събитие. Съобразно изложената фактическа обстановка, обаче, уговорените между страните плащания не могат да бъдат третирани като авансови и не могат да породят изискуемост на данъка, нито задължение за издаване на фактура. Това е така, тъй като плащанията ще бъдат направени по начин, че продавачът да не може да се разпорежда с платените суми. Това обстоятелство рефлектира върху характера на плащанията, придавайки им значението на депозити, гаранции за изпълнението на задълженията на купувача, но не и на авансови плащания със съответните данъчноправни последици. Възможност да се разпорежда с платеното продавачът ще има след осъществяването на условията, от които зависи освобождаването на сумите в негова полза. Поради това до този момент не може да се счита за изпълнено установеното в чл. 25, ал. 7 и чл. 113, ал. 4 от ЗДДС условие за получаване на плащането от доставчика, което е предпоставка за възникването на изискуемостта на данъка и задължението за документиране.
Уговореното условие за въвеждане на магазина в експлоатация, като предпоставка за освобождаването на платените суми в полза на продавача, е ирелевантно за момента на настъпване на изискуемостта на данъка. Това е така поради факта, че законът не придава на окончателното плащане значението на необходима предпоставка за настъпване на изискуемостта. Казано по друг начин, възможно най-късният момент, на който настъпва изискуемостта и възникват задълженията на продавача да документира доставката и да начисли данъка, е датата на възникване на данъчното събитие. Поради това в конкретния случай дружеството продавач следва да документира и обложи извършената доставка по реда на ЗДДС в срока по чл. 113, ал. 4 от закона, считано от датата на сключване на нотариалния акт.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на
чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки на стоки и услуги, използвани за дейността на почивните бази на Х”

.№ 24-34-62 Дата, 19.05.2012 год. ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т. 2; ЗДДС, чл. 26; ЗДДС, чл. 27; ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ЗДДС, чл.

прилагане на чл. 115, ал. 4 от ЗДДС

1_117/26.08.2010Относно: прилагане на чл. 115, ал. 4от ЗДДС По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………… с вх.№ ……….2010 г. изразяваме следното становище:Поставили

използването на ЕКАФП за издаване на автобусни билети при извършване на дейността – обществен превоз на пътници, изразяваме следното становище:

Чл.2, ал.3, т.6; чл.23, ал.2 от Наредба №4/1999 г.Уважаеми господин,Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –

предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния статус на българските граждани, участници в секционни избирателни комисии (СИК ) в чужбина

Изх.№ М-94-Д-253Дата: 29.10.2019 год. ЗЗО, чл. 33; ЗЗО, чл. 39, ал. 1; ЗЗО, чл. 39, ал. 6. ОТНОСНО: предложение от ……………………………, във връзка със здравноосигурителния