Писмо с Изх. № 53-04-46; 09.05.2018 г.; ЗДДС – чл. 15

Изх. № 53-04-46
09.05.2018 г.

ЗДДС – чл. 15

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-46/23.01.2018 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„1“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС без да е регистрирано за целите на ДДС в държава – членка. Дружеството възнамерява да закупи машина, която ще предостави на лизинг, като в договора ще бъде изрично предвидено прехвърлянето на правото на собственост. Машината ще бъде закупена от дружество, регистрирано за целите на ДДС в Италия и предоставена на дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция, като ще бъде транспортирана директно от Италия до Гърция.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Ще бъде ли налице тристранна операция по смисъла на чл. 15 от ЗДДС?
По така установената фактическата обстановка, въпроса и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
Тристранната операция е дефинирана в разпоредбите на чл. 15 от ЗДДС. Съгласно тях такава операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
Видно от тази дефиниция за да е налице тристранна операция на първо място е необходимо извършването на две последователни доставки с един и същ предмет. В конкретния случай е налице прехвърляне на право на собственост върху стока от италианското дружество на българското, което е доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС и чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), и фактическо предоставяне на стоката по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея от българското дружество на гръцкото. При фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост, ще е налице и икономическата операция, приравнена на доставка на стока с разпоредбата на чл. 6,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, съответстваща и на разпоредбата на чл. 14, §2, б. Б от Директива 2006/112/ЕО. От казаното следва, че ще е налице първото от кумулативно необходимите изисквания на чл. 15 от закона за наличие на две последователни доставки на стоки.
Във връзка с движението на стоката – предмет на доставка изискването е същата да се транспортира от държавата, в която е регистриран прехвърлителя директно до държавата, в която е регистриран придобиващия. Според изложената в запитването фактическа обстановка, това изискване също е удовлетворено.
Относно особените качества на участниците в операцията, необходимо е същите да са регистрирани лица за целите на облагането с ДДС в три различни държави, като посредникът да не е регистриран за целите на ДДС в държавите на прехвърлителя и придобиващия. Съобразно изложената фактическа обстановка, това изискване на закона е удовлетворено.
Последното от изискванията е придобиващият да е задължен да начисли ДДС като получател по доставката. Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДДС данъкът е изискуем от придобиващия в тристранна операция, осъществена при условията на чл. 15 от закона. Същевременно мястото на изпълнение на тристранната операция, на основание чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, при кумулативното наличие на условията, посочени в разпоредбата, е в държавата – членка, където стоките пристигат или завършва превозът им. Тези обстоятелства се доказват с документите, посочени в чл. 9, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Предвид изложеното, налице са условията за прилагане правилата на ЗДДС относно тристранните операции.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчното облагане и задължително обществено осигуряване на адвокатите и адвокатските съдружжия, регистрирани по реда на чл.58 от Закона за адвокатурата

.№ 24-30-2ДОДата, 01.02.2007 г.………………………………….. КОПИЕ: ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” –ГР. …………………………..Относно: данъчното облаганеи задължително обществено осигуряване на адвокатите и адвокатските съдружжия, регистрирани по реда на

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е д

Изх. №20-00-27907.07. 2016 г.чл. 21, ал. 4от ЗДДСчл. 173, ал. 2 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството в качеството на изпълнител, има сключен

Доставка на услуга за Израел

ОТНОСНО: Доставка на услуга за ИзраелВ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-32/ 16.03.2018 г., като допълнително са представени

Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС

ОТНОСНО: Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, се интересувате дали е задължително изискването в съдържанието на издаваните от

Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на таксите, които се събират при ползването на лечебни растения по смисъла на Закона за лечебните растения (ЗЛР)

Изх. № 04-05-6Дата 26.07.2012 г.ЗДДС, чл. 3, ал. 5;ЗЛР – Закон за лечебните растения, чл. 25, ал. 2. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона

Декларацията по чл.264, ал.З от ДОПК, удостоверяваща липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение данъци, мита и задължителни осигурителни вноски

Изх. № 94-В-39 Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Декларацията по чл.264, ал.З от ДОПК, удостоверяваща липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение данъци, мита и