Писмо с ; Изх. № 94-Л-144; Дата: 11.03.2021 год.; ЗЗО, чл. 40, ал. 5; Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство; Великобритания и Северна Ирландия от Европейския

Изх. № 94-Л-144
Дата: 11.03.2021 год.

ЗЗО, чл. 40, ал. 5;
Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския
съюз и Европейската общност за атомна енергия

Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от една страна и  Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №………….. г., е изложена следната фактическа обстановка:
До месец ноември 2020 г. сте бил редовен студент във Великобритания и сте осигурен до тогава. От 01.12.2020 г. нямате осигурителни вноски и за определен период възнамерявате да пребивавате в България. Постоянният Ви адрес и основното Ви жилище са в България, а във Великобритания сте с временен адрес, със статут на временно пребиваващ. Намерението Ви е да си намерите работа и да се реализирате професионално във Великобритания.
Поставени са следните въпроси:
1. Каква сума за задължителни здравноосигурителни вноски трябва да се внесе за месец декември и от 01.01.2021 г., за да не се прекъснат здравните права?
2. След напускането на Великобритания на Европейския съюз внесените там здравноосигурителни вноски ще са валидни ли в България и обратно – ако се внасят в България ще важат ли и във Великобритания?
Предвид така изложената неясна фактическа обстановка, поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното принципно становище:
Възможни са няколко хипотези:
1. След 01.12.2020 г. (след приключване на образованието Ви) сте трудово неактивен български гражданин, който обичайно пребивава в Обединеното кралство, търси работа там и спрямо Вас се прилага законодателството на Обединеното кралство:
В тази хипотеза попадате в обхвата на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението).
Споразумението влиза в сила при излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС). Влизането в сила на Споразумението постави началото на преходен период, който продължи до 31 декември 2020 г. и по време на който правото на Съюза се прилагаше по отношение на и в Обединеното кралство.
След изтичането на преходния период Вашият случай следва да се разгледа в контекста на правилата в Дял III от Споразумението, касаещ координацията на системите за социална сигурност.
В чл. 30 от Споразумението за оттегляне е регламентиран персоналният обхват на посочения по-горе Дял III – „Координация на системите за социална сигурност“.
Съгласно чл. 30, параграф 1, буква „а“ от Споразумението разпоредбите на Дял III се прилагат за граждани на Съюза, спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.
Чл. 31, параграф 1 от Споразумението гарантира приложението на Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 в тяхната цялост спрямо лицата, посочени в чл. 30, параграф 1.
Прилагането на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004) и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №987/2009) се гарантира дотогава, докато съответната ситуация се запазва непроменена или лицата продължават без прекъсване да са в ситуация, която обхваща едновременно Обединеното кралство и държава членка на ЕС.
С оглед на горното, като гражданин на Съюза, спрямо който се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, Вие попадате в персоналния обхват на Споразумението за оттегляне и по отношение на Вас продължават да се прилагат Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 и след 01.01.2021 г. докато съответната ситуация се запазва непроменена.
При това положение задължителните здравноосигурителни вноски за Вас ще продължат да се внасят във Великобритания и периодите на осигуряване по чуждо законодателство ще се удостоверят пред НАП с официални документи, издадени от съответната компетентна институция.
2. След 01.12.2020 г. Вие се връщате в България и пребиваването Ви е в нашата страна:
За периода след приключване на висшето образование, в който се връщате в България и сте неактивно лице (не упражнявате трудова дейност), следва да внасяте задължителни здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Съгласно тази разпоредба лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски на друго основание, и не подлежат на осигуряване от републиканския бюджет, дължат здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Вноските са за тяхна сметка и се внасят до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят, върху месечен осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2020 г. сумата, която трябва да внасят тези лица, е не по-малко от 24,40 лв. на месец, а за 2021 г. – не по-малко от 26,00 лв. на месец.
Здравноосигурителните вноски се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на НАП. Информация относно банковите сметки на НАП е достъпна на интернет страницата на агенцията: www.nap.bg.
Важно е да се подчертае че лицата, които попадат в обхвата на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, подават декларация, в която посочват, че ще се осигуряват по този ред, както и избрания осигурителен доход. Това е декларация образец № 7 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на Министъра на финансите, която декларация се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за превеждане на осигурителни вноски на това основание.
По отношение на задължителното здравно осигуряване за евентуални бъдещи периоди на работа във Великобритания следва да имате предвид, че от 1 януари 2021 г. търговските отношения между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от една страна и  Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (Споразумение за търговия и сътрудничество).
В него се определят преференциални договорености в различни области. Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *