Писмо с Изх. № М-24-37-62; Дата: 06.03.2020 год.; ЗКПО, чл. 184, т.1, буква „б“ във връзка с чл. 189; В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г.

Изх. № М-24-37-62
Дата: 06.03.2020 год.
ЗКПО, чл. 184, т.1, буква „б“ във връзка с чл. 189

В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-62/22.11.2019 г., по повод постъпила в Дирекция ОДОП …. жалба, подадена от „Р……“ АД, против издадения му ревизионен акт №Р-………2019 г.
С обжалвания ревизионен акт не е признато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. по реда на чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО – данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие. Мотивите на органите по приходите са, че не е допустимо преотстъпване на корпоративен данък за 2016 г. при условие, че формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 189, т. 1, б „а“ от ЗКПО е подаден през 2017 г., заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) по чл. 189, т. 1, б „б“ от ЗКПО за предоставяне на помощ е издадена през 2017 г. и изпълнението на проекта е в рамките на 2017 г. Аналогична е установената от органите по приходите фактическа обстановка и направените от тях правни изводи и за 2017 г. Констатациите на ревизиращите органи при издаване на ревизионния акт са съобразени със становище на Министерство на финансите, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-29-339#2/13.05.2019 г.
Във връзка с изготвяне на проект на Решение задавате следните въпроси :
1. Постъпвала ли е в ЦУ на НАП информация от БАИ по повод отправеното ? писмо изх. № М-24-37-45/05.03.2019 г. на зам. изпълнителния директор на НАП и предприела ли е БАИ съответните действия по компетентност, в това число по чл. 99 от АПК, относно издадените от нея Заповед № БАИ-ЗКПО-6/……3.2018 г. и Заповед № БАИ-ЗКПО-3/……2017 г. на „Р……“ ЕООД.
2. В случай, че не са предприети действия от страна на БАИ и са налице заповеди на БАИ по чл. 189, т.1, б „б“ от ЗКПО, като стабилни административни актове, в които конкретно са посочени годините, за които се преотстъпва данък, моля за Вашето становище допустимо ли е в хода на извършваното контролно производство от органите по приходите на НАП да не се признае право на преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО при горепосочената фактическа обстановка, при условие, че останалите условия за преотстъпване на данъка са налице.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на описаната фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
Първи въпрос:
Към настоящия момент в ЦУ на НАП не е постъпвала информация и не са предприети действия от страна на БАИ по повод писмо на НАП с изх. №М-24-37-45/05.03.2019 г. В писмото подробно са изложени аргументите и е отправено искане за предприемане на действия по компетентност, включително по реда на чл. 99 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Втори въпрос:
На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с оправомощаване по ал. 2 от същата норма, НАП осъществява контролни действия спрямо задължените лица, декларирали преотстъпен корпоративен данък съгласно чл. 184, във връзка с чл. 189 от ЗКПО. Ангажиментите за контрол, произтичат от Решение на Европейската комисия по схема SA.39869 (N/2014) и насоките на Европейската комисия за регионалната помощ за периода 2014 — 2020 г. (2013/C 209/01). В тази връзка при извършване на контролните действия следва да се установи наличието или липсата на изпълнение на всички условия, залегнали в разпоредбите по чл. 167, чл. 182, чл. 184, чл. 189 и чл. 190 от ЗКПО.
Когато се установи, че не е спазен хронологичният ред, разписан в глава двадесет и втора на ЗКПО, за ползване на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие следва, че условията не са изпълнени. В случая на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка 189 от ЗКПО, с §1, т. 73 от допълнителните разпоредби на закона е определено, че датата на предоставяне на помощта е датата на заповедта по чл. 189, т. 1, б „б“, която се издава от БАИ.
Схемата за държавна помощ не допуска преотстъпване на данък за данъчна година, предхождаща годината, в която се предоставя помощта (с изключение на 2015 година, когато е въведен преходен режим).
Доколкото обаче лицето е действало съобразно насоките, дадени в заповедите на БАИ, следва да му се даде възможност по реда на чл. 103-106 от ДОПК да коригира подадените от него декларации с оглед коректно упражняване на правото на преотстъпване за годината, за която се отнася.
С оглед на факта, че през 2017 г. и 2018 г. са получени заповеди на БАИ и при наличие на хипотезата, че в същите е посочен срок на помощта 2017 г. и 2018 г., то считам, че преотстъпването на корпоративен данък ще може да се ползва за данъчни години 2017 г. и 2018 г., но не и за данъчната 2016 г. при условие, че е анализирано, планирано и заявено във формуляра за кандидатстване, че прогнозният размер на приемливите разходи за първоначалната инвестиция включва преотстъпен корпоративен данък за тези данъчни години и същото е отразено в заповедта на БАИ, като тези данъчни години са посочени като срок на помощта, както и ако са изпълнени и всички други условия по глава двадесет и втора от ЗКПО.
Съгласно чл. 189, т. 3, б. „б” от ЗКПО първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 календарни години, в т.ч. годината на получаване на заповедта по чл. 189, т. 1, б. „б” от същия закон. Срокът за инвестирането на преотстъпения данък, посочен в заповедта за 2017 г., в случая ще бъде спазен.
Според чл. 189, т. 2, буква „а“ от ЗКПО сумата на преотстъпените данъци (помощта) в хода на изпълнение на проекта за първоначална инвестиция не може да надвишава размера на помощта, определен в заповедта по т. 1, буква „б“ на същия член. Съгласно буква „б”, т. 2 на чл. 189 от ЗКПО намаляването на размера на приемливите разходи за съответната първоначална инвестиция не може да доведе до надвишаване на интензитета на помощта, определен в заповедта по т. 1, буква „б”. Тъй като размерът на преотстъпения данък за 2017 г. (12270 лв.) е по-малък от размера на посочения в заповедта, издадена през 2017 г. (16600 лв.) и съответно направените разходи за инвестиции са в по-малък размер, това няма да доведе до надвишаване на интензитета на помощта, поради което ще бъдат спазени горецитираните разпоредби. Същата хипотеза би възникнала и за данъчната 2018 г. За отчетната 2016 г. задълженото лице не притежава заповед, издадена от БАИ, която да отговаря на изискванията на чл. 189, т. 1 от ЗКПО, поради което за него не възниква възможност да ползва данъчното облекчение по реда на чл. 184, т. 1, б. „б” във връзка с чл. 189 от ЗКПО.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар