Писмо с Изх. № М-26-Е-247; Дата: 15.03.2021 год.; ЗХ, чл. 10а

Изх. № М-26-Е-247
Дата: 15.03.2021 год.

ЗХ, чл. 10а

Във Ваше запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление на Националната агенция за приходите /ЦУ на НАП/ и заведено с вх. № М-26-Е-247/10.03.2021 г., искате разяснение за начина на оформяне на платежното нареждане при превеждане на дължимите годишни вноски по чл. 10а от ЗХ за 2021 г. и по-специално какво следва да бъде посочено като основание за плащането – номер на удостоверението за издаден лиценз или адреса на игралната зала.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
ЗХ не предвижда специални изисквания към начина за оформяне на платежното нареждане при превеждане на дължимите от организаторите на хазартни игри годишни вноски за социално отговорно поведение по чл. 10а от същия закон.
С промяната в текста на разпоредбата на чл. 10а, ал. 1 от ЗХ (Обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.) законодателят регламентира, че организаторите са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение за всеки издаден лиценз.
Съгласно чл. 34, ал. 2, т. 4 от ЗХ при хазартните игри, организирани в обекти /игрални зали и игрални казина/ адресът на обекта, в който се организират игрите се явява задължителен елемент от съдържанието на издаденото от регулатора удостоверение за издаден лиценз.
Във връзка с изложеното, считам, че при нареждането на дължимите суми в изпълнение на задължението на дружеството Ви за заплащане на посочените вноски, е целесъобразно да посочите като основание за плащането: нормата, относима към вида на разрешената Ви игра /например в случаите на игри с игрални автомати в игрални зали – чл.10а, ал. 1, т. 3 от ЗХ/ и адреса на обекта.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчното третиране на лихвите по разплащателни и депозитни сметки, изплатени на чуждестранни физически и юридически лица.

Изх. №24-34-189Дата: 09.10.2009 год.ЗКПО, чл. 195;ЗКПО, чл. 195, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1;ДОПК, чл. 129;Виенска конвенция.Относно: Данъчното третиране на лихвите по разплащателни и депозитни

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доставка на услуга по предоставяне на софтуер (пеймънт гейтуей), чрез който се извършва заплащане на стоки с виртуална валута, и по обмен на виртуална валута в долар/евро

Изх. № 94-Г-80Дата: 05.06.2019 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 4;

даването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ /чл. 4, ал. 6 ЗМДТ/, предвид изложеното в запитването и при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:

2_274/27.02.2013г.ДОПК – чл.168, чл.171В запитването си по повод приложението на чл.171, ал.2 от ДОПК поставяте въпроса следва ли да се погасяват в информационната система на

третирането за данъчни цели на счетоводните разходи за пътуване и престой на собственика и управител на ЕООД, извършени във връзка с дейността на дружеството /командировъчни разходи/.

2_295/17.02.2012 г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.33, ал.1;ЗКПО – чл.33, ал.2;ЗДДФЛ – чл.13, ал.1, т.23;ЗДДФЛ, ДР – §1, т.26, 28, 29 и 30.Вие сте едноличен собственик