Писмо с Изх. № М-26-К-99; Дата: 11.03.2021 год.; ЗХ, чл. 10а; ЗХ, чл. 10г; ЗХ, чл. 10д.;

Изх. № М-26-К-99
Дата: 11.03.2021 год.
ЗХ, чл. 10а;
ЗХ, чл. 10г;
ЗХ, чл. 10д.

Във Ваше запитване постъпило по електронна поща в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-26-К-99/05.02.2021 г. сте формулирали въпрос за дължимост на вноската за социално отговорно поведение по чл. 10а от ЗХ през 2021 г., с оглед въведената нормативна промяна в чл. 10г и чл. 10д от ЗХ (Обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).
С визираната промяна се отлага за срок от 24 месеца прилагането на изискванията по чл. 10г и чл. 10д от ЗХ, свързани със създаването и поддържането от НАП на регистър за уязвими лица по чл. 10в, ал. 3 от същия закон, както и с реда за уведомяване от НАП на организаторите на хазартни игри за вписаните в него лица и за достъп от организаторите до този регистър.
За посочените нормативни промени НАП е публикувала съобщение на интернет страницата си до организаторите на хазартни игри.
Във връзка със запитването и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Регламентираната в чл. 10а от ЗХ годишна вноска за социално отговорно поведение се дължи от субектите, притежаващи качеството на организатори на хазартни игри през съответната /текуща/ календарна година и не зависи от броя на дните или месеците от годината, през които посоченото качество е било налично.
Съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 3 от ЗХ вноските по чл.10, ал. 1 се внасят в срок до 31 март на текущата година, а за получилите лиценз след тази дата – срокът за внасяне на вноските е 30-дневен, считано от датата на получаване на лиценза.
Изхождайки от вложения от законодателя смисъл в текста на ЗХ, регламентиращ посочената годишна вноска, определящото за нейната текуща дължимост през съответната календарна година е наличното /съществуващо/ качество на „организатор“ на хазартна игра, материализирано в конкретен издаден лиценз от регулатора.
По своята същност вноската по чл. 10а от ЗХ е годишна и като такава е неделима – т.е. дължи се изцяло и наведнъж в размера и в сроковете, посочени в ЗХ.
От разпоредбата на чл. 10а, ал. 3 от ЗХ е видно, че според законодателя двете групи организатори, а именно: такива според наличен или издаден им лиценз отпреди 31 март на текушата година, и такива с издаден им лиценз след 31 март на текущата година, са равнопоставени досежно задължението им за заплащане на годишна вноска.
Оттук се извежда извод, че годишна вноска по чл. 10а от ЗХ за текущата година ще бъде еднакво дължима както от субект с качество на организатор в продължение например на 11 календарни месеца /ако лицензът е получен от него към 31 януари/, така и от субект с качество на организатор в продължение например на 1 календарен месец /ако лицензът му е получен от него към 30 ноември/.
В основата на законодателната уредба на годишната вноска по чл. 10а от ЗХ стои разбирането на законодателя, че хазартната дейност поначало води до неблагоприятно социално въздействие върху участниците в хазартни игри, без оглед на обстоятелството колко време съответния организатор упражнява дейността си.
Неизпълнението на задължението от организатора да внесе в целия й размер и в посочения в ЗХ срок конкретната дължима от него вноска според вида на разрешената му хазартна игра и броя на издадените му лицензи, води до начисляването на законна лихва върху главницата за периода на просрочието – чл. 10а, ал. 3, изречение второ от ЗХ.
Не съществува връзка между целевото разходване на събраните от регулатора суми от годишни вноски по чл.10а от ЗХ и създаването и поддържането на регистъра по чл. 10г от ЗХ. Това е видно от разпоредбата на чл. 10а, ал. 2 от ЗХ, според която приходите от годишни вноски по чл. 10а, ал. 1 от ЗХ, постъпващи по бюджета на НАП, се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта.
Съгласно чл. 10а, ал. 4 от ЗХ с трансферираните му суми от вноски за социално отговорно поведение Министерството на младежта и спорта финансира одобрени от него проекти за младежки дейности.
В заключение, нормативната промяна в ЗХ внесена с § 91, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.), въвеждаща мораториум за прилагане на изискванията на чл. 10г и чл. 10д от ЗХ за период от 24 месеца, считано от влизане в сила на закона, не се отразява на вмененото задължение за заплащане на годишната вноска по чл. 10а, ал. 3 от ЗХ по отношение на организаторите на хазартни игри през 2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар