Писмо с Изх. № М-26-С-334; Дата: 23.04.2020 год.; КТ, чл. 138а, ал. 2; КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1; ПЗР на ЗМДВИП, § 6; Наредба №Н-13, чл. 2, ал. 1.; С Ваше писмо, получено в Центр

Изх. № М-26-С-334
Дата: 23.04.2020 год.
КТ, чл. 138а, ал. 2;
КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1;
ПЗР на ЗМДВИП, § 6;
Наредба №Н-13, чл. 2, ал. 1.

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-С-334/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка:
На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно работно време (4 ч.) в предприятието за работниците, които работят на пълно работно време (8 ч.). Работодателят ще получава средства, като компенсации съгласно §6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.
Във връзка с посочените обстоятелства поставяте следните въпроси:
1. Как ще се зачита осигурителен стаж на работниците за периода, през който е въведено непълно работно време в предприятието?
2. Как следва да се отразят часовете в т. 16 позиция 3 и 4 на декларация обр. №1, приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №Н-13 за въпросните лица?
Предвид така изложената фактическа обстановка, поставените въпроси и относимите нормативни разпоредби, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 138а, ал. 2 от КТ (в сила от 13.03.2020 г.) в предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. Във връзка с разпоредбата от кодекса и §6 от ПЗР на ЗМДВИП работодателите, изпълнили определените условия могат да се възползват от правната възможност дадена с чл. 1, ал. 3 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановление № 55 от 30 март 2020 г.). Според разпоредбата работодател, който на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено, може да получи суми като компенсации съгласно §6 от ПЗР на ЗМДВИП. В тези случаи работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски. Компенсацията в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. се изплаща за лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, като за работещи на непълно работно време сумата е пропорционална на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.
Предвид посочените разпоредби, работникът получава пълния месечен размер на трудовото си възнаграждение (т.е. какъвто е за пълно работно време), въпреки че работи при непълно работно време и във връзка с извършената трудова дейност осигурителят дължи осигурителни вноски по реда на чл. 6 от КСО.
По отношение зачитането на осигурителен стаж при посочените условия, с оглед своята функционална компетентност от НОИ е изразено становище, съгласно което: „…доколкото липсва изрична разпоредба, уреждаща зачитането на осигурителен стаж в хипотезата на установяване на непълно работно време за целия период на извънредно положение или за част от него, осигурителният стаж на лицата следва да се зачита по общите правила на чл. 9, ал. 1 от КСО и чл. 38, ал.3, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)“. В този смисъл е писмо изх. №Ц-1029-40-750#4 от 16.04.2020 г. на НОИ.
По отношение поставените въпроси относно попълване на декларация обр. №1 приложение №1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба №Н-13 е необходимо да имате предвид следното:
Видно от цитираните нормативни разпоредби в тези случаи за периода на въведено от работодател непълно работно време осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Следователно, съгласно указанаията за попълване на декларация обр. № 1, полетата на т. 16 (Дни в осигуряване – общо) се попълват по следния начин:
* В позиции 1 и 2 се попълва общият брой работни дни в осигуряване при непълно работно време;
* В позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността – 8 часа;
* В позиция 4 се попълва установената от работодателя дневна продължителност на намаленото работно време – 4 часа.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар