Писмо с Изх. №07-00-4; 20.12.2019 г.; чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС ; чл. 112 от ЗДДС ; По-конкретно в запитването е изложено следното:; От изготвеното становище с изх. №20-00-107#1/03

Изх. №07-00-4
20.12.2019 г.

чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
чл. 112 от ЗДДС

По-конкретно в запитването е изложено следното:
От изготвеното становище с изх. №20-00-107#1/03.04.2019 г. следва, че по така предоставения типов договор, по които възложител е ……… община, предоставеното финансиране е насрещно плащане за облагаема доставка, което подлежи на облагане с ДДС и респективно следва да се документира с данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС.
Актуализираните правила, по които ще работи Програмата през 2020 г. приети с решение № ………….. г. на ………….. общински съвет, наложи промяна на типовия договор.
Към отправеното запитване е предоставен изменен проект на типов договор, по който ……….. община е финансираща институция, в изпълнение на ……….. програма „………….“ за 2019 г., Решение № ……………….. г. на ……….., Правила за работа на …………….. програма „…………..“
Предвид факта, че …………… програма „……………“ възниква с решение №…………… г. на ………… общински съвет като меценатска програма, програма за безвъзмездно целево финансиране на конкурсен принцип на проекти в сферата на културата и направените промени в Правилата и в типовия договор отново се поставя въпрос, относно документирането на получените средства и необходимостта от издаване на фактура?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Както бе изложено в изготвено становище с изх. №20-00-107#1/03.04.2019 г., когато се получават финансови средства по програми за безвъзмездна финансова помощ (финансиране), предназначени за покриване на определени разходи по изпълнение на проекти, същите не подлежат на облагане с ДДС, вкл. като елемент на данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, респективно не съществува задължение за издаване на фактура за получените средства. За целта следва предоставените средства да се използват от дружеството бенефициент за покриване на разходи, без да са обвързани с реализиране на облагаеми доставки и не са пряко обвързани с цената на предоставяните стоки или услуги.
Ако предоставеното финансиране е насрещно плащане или доплащане по облагаема доставка, същото подлежи на облагане с ДДС, респективно следва да се документира с данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС.
Приложеният към преписката проект на типов договор, по който ………….. община е финансираща институция, в изпълнение на ………………. програма „………….“ за 2020 г. и с който ще се отпускат целеви средства за финансиране на обществено значими проекти в културната сфера (доколкото няма договаряне за извършване на насрещна престация от страна на бенефициента), може да се приеме, че същите имат характеристиките на договор за безвъзмездна финансова помощ.
Получената безвъзмездна финансова помощ ще е предназначена за финансиране на разходи, свързани с изпълнение на обществено значими проекти и не представлява плащане или доплащане за доставка и в тази връзка, същата не подлежи на облагане с ДДС, вкл. и като елемент на данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС. При така договорените условия, финансирането предназначено за покриване на разходи, няма да подлежи на облагане с ДДС и респективно не следва да се документира с данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, а следва да се документира от страна на бенефициентите с първичен счетоводен документ по чл. 6 от Закона за счетоводството (ЗСч).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и предоставен изменен проект на типов договор, по който …………. община е финансираща институция, в изпълнение на …………. програма „…………..“ за 2020 г.

5/5

Вашият коментар