Писмо с Изх. №20-00-155; 14.04.2020 г.; ППЗДДС – чл.45, ал.2

Изх. №20-00-155
14.04.2020 г.
ППЗДДС – чл.45, ал.2

Без да е изложена фактическа обстановка е отправено искане за разяснение относно удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностни доставки (ВОД) за целите на ЗДДС и по-конкретно документите, удостоверяващи извършването на ВОД. Поставен е въпрос за тълкуването на чл. 45, т. 2 от ППЗДДС и по-конкретно, случаите когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя – дали представена международна товарителница е достатъчна или трябва са се представи и писмено потвърждение?
Предвид това, че в отправеното от Вас запитване поставеният въпрос е хипотетичен, не касае конкретно задължено лице (дружество) и не са изложени конкретни факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДС (в сила от 01.01.2020 г.), за прилагане на нулева ставка доставчикът следва да разполага със:
1. документи за доставката, определени с правилника за прилагане на закона, и
2. документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011“, или определени с правилника за прилагане на закона.
Документите за доставката, определени с чл. 45, т. 1 от ППЗДДС са:
а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона – в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;
в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона – когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона.
В т. 2 на чл. 53, ал. 2 от ЗДДС са посочени алтернативно документите, с които доставчикът следва да разполага, а именно:
– документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки или
– документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка определени с правилника за прилагане на закона.
Съгласно чл. 45а, параграф 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки, за прилагането на освобождаванията по член 138 от Директива 2006/112/ЕО се приема, че стоките са изпратени или превозени от държава членка до местоназначение извън нейната територия, но на територията на Общността, в някой от следните случаи:
a) продавачът посочва, че стоките са били изпратени или превозени от него или от трето лице за негова сметка и че или продавачът разполага с най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква а), издадени от две различни лица, които са независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице, или продавачът разполага само с едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква б), с които се потвърждава изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице;
б) продавачът притежава следното:
i) писмена декларация от придобиващото лице, в която се заявява, че стоките са били изпратени или превозени от придобиващото лице или от трето лице за негова сметка, и се посочва държавата членка на местоназначение на стоките; в тази писмена декларация трябва да се посочат: датата на съставяне; името и адресът на придобиващото лице; количеството и естеството на стоките; датата и мястото на пристигане на стоките; при доставка на превозно средство – идентификационният номер на превозното средство; както и идентификационни данни на лицето, което приема стоките от името на придобиващото лице; и
ii) най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква а), издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице, или само едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква б), с които се потвърждава изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице.
Параграф 3 на чл. 45а от регламента посочва документите, които служат за доказателство за изпращането или превоза на стоките за целите на параграф 1, а именно:
a) документи във връзка с изпращането или превоза на стоките, като подписана товарителница, коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките;
б) следните документи:
i) застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките;
ii) официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение;
iii) разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка.“
Предвид гореизложеното, когато стоките са изпратени или превозени от доставчика (от Вас) или от трето лице за сметка на доставчика (за Ваша сметка), същият следва да разполага най-малко с две непротиворечащи доказателства – подписана товарителница, коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките, издадени от две различни лица, които са независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице.
Алтернативно, продавачът (доставчикът) следва да разполага само с едно от доказателствата – подписана товарителница, коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките в съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства:
1. застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките;
или
2. официални документи, издадени от нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение;
или
3. разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка.
В случай, че стоките са изпратени или превозени от придобиващото лице (Ваш клиент) или от трето лице за негова сметка, продавачът (т.е. Вие) следва да притежава писмена декларация от придобиващото лице с реквизитите посочени в чл. 45а, параграф 1, б. „б“, „i“ от Регламента
и
най-малко две от непротиворечащите си доказателства – товарителница, коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките, издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице, или само едно от следните доказателства – товарителница, коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките, в съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства:
1. застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките;
или
2. официални документи, издадени от нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение;
или
3. разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка,
с които се потвърждава изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице.
Следва да имате предвид при условие, че не притежавате документите посочени в чл. 45а от Регламента, законодателя е предвидил и друг ред, с който се доказва изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, а именно с документите посочени в ППЗДДС.
Документите, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка са посочени в чл. 45, т. 2 от ППЗДДС са:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;
б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.
Следва да имате предвид, че конкретна преценка за липсата/наличието на ВОД за конкретен случай може да се извърши в хода на административно производство, когато органът по приходите, в съответствие с правомощията си, регламентирани в чл. 12, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), извършва съвкупен и цялостен анализ на всички относими факти и обстоятелства по случая, преценяват доказателствата в тяхната съвкупност, като съобразяват правните им постледици в съответствие с принципите на законност, обективност, самостоятелност и независимост.

5/5

Вашият коментар