Писмо с Изх. №20-00-173; 30.03. 2021 г.; ЗКПО – чл.52; чл.53, ал.1; чл.56;

Изх. №20-00-173
30.03. 2021 г.

ЗКПО – чл.52; чл.53, ал.1; чл.56

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-173/18.03.2021 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Във връзка с получено през 2020 г. финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ по схема за държавна помощ за „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производсгво на растениевъдна земеделска продукция за 2020 г.“ е поставен следният въпрос:
Полученото финансиране включва ли се в приходите и облага ли се с корпоративен данък по ЗКПО?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 18 и чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба (чл. 19 от ЗКПО).
Формирането на счетоводния финансов резултат се извършва като се спазват разпоредбите на Закона за счетоводство (ЗСч), приложимите счетоводни стандарти и възприетата индивидуална счетоводна политика.
За отчитането на транзакциите по проекти и финансиранията предприятията, които са избрали да прилагат националните счетоводни стандарти, следва да прилагат правилата на СС-20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”. Начинът на отчитане и признаване на средствата, получени като правителствено дарение, е в зависимост от това дали са предназначени за придобиване на дълготрайни материални активи, за краткотрайни активи или за покриване на претърпени в миналото разходи, отнасящи се до текущата дейност на предприятието.
В т. 3.2 от стандарта са разграничени три вида правителствени дарения:
– дарения, свързани с амортизируеми активи;
– дарения, свързани с неамортизируеми активи;
– дарения, свързани с преотстъпени данъци.
В конкретната фактическа обстановка, държавната помощ се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализиция на инвестиции за машини и оборудване, т.е. за закупуване на амортизируеми активи.
По смисъла на § 2 от СС-20 „Обвързани с активи дарения“ са такива дарения, при които главното условие е получаващото ги предприятие да закупи, създаде или придобие по друг начин дълготраен материален или нематериален актив.
Даренията, свързани с амортизируеми активи, съгласно разпоредбата на т. 3.2, б. „а“ от СС-20 се отчитат като финансиране, което финансиране се признава като приход в текущия период пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението.
Предвид изложеното, включеният в счетоводния финансов резултат приход от финансирането ще рефлектира върху данъчния финансов резултат, въз основа на който се определя корпоративният данък.
В глава 10 „Данъчни амортизируеми активи” от ЗКПО е предвидено специално данъчно третиране на данъчните дълготрайни материални активи придобити чрез дарение (финансиране/субсидия) и отчетените в тази връзка приходи.
Данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план (ДАП), в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи (чл. 52 от ЗКПО). Активите се завеждат в ДАП по данъчна амортизируема стойност (чл. 56 от ЗКПО). Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива.
Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована (чл. 58 от ЗКПО).
При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации и се намалява с данъчните амортизации (чл. 54 от ЗКПО).
Съгласно чл. 68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели, т.е. счетоводните приходи, отчетени във връзка с прилагане на т. 3.2, б.„а“ от СС-20 следва да се посочат в намаление на счетоводния финансов резултат.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

КРМСФО 5 – Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 5Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната средаПРЕПРАТКИ– МСС

Приложение на чл. 132, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължение за регистрация на неперсонифицирано дружество, при договор, сключен под отлагателно условие

ЗДДИзх. № М-24-36-30Дата:03.07.2017 год. ЗДДС, чл. 132, ал. 5ОТНОСНО: приложение на чл. 132, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно задължение

наличието на основание за регистрация във връзка с подадено заявление е изцяло в правомощията на органите по приходите, като при тази си дейност последният се ръководи от установеното в хода на конкре

2_1620/01.11.2011г. ЗДДС – чл.96,ал.1 и ал.2; ППЗДДС – чл.73, ал.1.През м.септември 2011 г. сте подали заявление за регистрация на основание чл.96 от Закона за данък

ЗДДС, чл.26,ППЗДДС, чл.15

Изх. № 53-04-33829.06. 2016 г. чл. 26 от ЗДДСчл. 15 ППЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.