Писмо с Изх. №20-00-24; 25.02. 2020 г.; чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, чл. 97а от ЗДДС; В запитването е изложена следната фактическа обстановка:; Лицето П извършва софтуерна

Изх. №20-00-24
25.02. 2020 г.

чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, чл. 97а от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето П извършва софтуерна услуга към дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос: Как следва да се третира и документира извършената доставка на софтуерна услуга?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според разпоредбата на чл. 14 от ДОПК задължени лица са физическите и юридическите лица, които:
1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски;
2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски;
3. отговарят за задължението на лицата по т. 1 и 2.
За данъчното третиране на доставките е от значение мястото им на изпълнение и качеството на лицето, което ги извършва.
Мястото на изпълнение при доставка на услуги е уредено в чл. 21 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от закона мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. Данъчнозадължено лице, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност, според текста на чл. 3, ал. 2 от закона е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Предвид изложената фактическа обстановка е видно, че извършвате услуга с място на изпълнение извън територията на страната в качеството си на данъчно задължено лице. В тази връзка следва да имате предвид, че на основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Съгласно разпоредбата на чл. 97а, ал. 4 от ЗДДС за лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по закона не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Независимо от обстоятелството, че ще сте регистрирано по ЗДДС лице, съгласно чл. 86, ал. 3 от закона не следва да начислявате български ДДС, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. За извършената услуга, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС ще следва да издадете фактура, в която да посочите ИН за целите на ДДС на получателя, Вашият ИН по ЗДДС, който ще получите при регистрацията по закона и основание за неначисляване на ДДС – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. За тази доставка следва да подадете и справка-декларация и VIES-декларация, на основание чл. 125 от ЗДДС.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

деклариране на доставки по системата Интрастат, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – Пловдив.

В Дирекция ”ОДОП” – ……….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-59/02.02.2015 г., относно деклариране на доставки по системата Интрастат, препратено за отговор по компетентност

прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .

1_34/24.04.2013ЗМДТ чл.54, чл.60, ал.1ДОПКчл.162, чл.169относно: прилагането на чл.169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и чл.60, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ .Във

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с

прилагане на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС.

Изх. №24-34-391Дата: 10.03.2008 год.ОТНОСНО: прилагане на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ –

ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 1

Изх. № 21-04-707.12. 2012 г. чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 79, ал. 3 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в