Писмо с Изх. №20-00-24; 25.02. 2020 г.; чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, чл. 97а от ЗДДС; В запитването е изложена следната фактическа обстановка:; Лицето П извършва софтуерна

Изх. №20-00-24
25.02. 2020 г.

чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, чл. 97а от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето П извършва софтуерна услуга към дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос: Как следва да се третира и документира извършената доставка на софтуерна услуга?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Според разпоредбата на чл. 14 от ДОПК задължени лица са физическите и юридическите лица, които:
1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски;
2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски;
3. отговарят за задължението на лицата по т. 1 и 2.
За данъчното третиране на доставките е от значение мястото им на изпълнение и качеството на лицето, което ги извършва.
Мястото на изпълнение при доставка на услуги е уредено в чл. 21 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от закона мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. Данъчнозадължено лице, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност, според текста на чл. 3, ал. 2 от закона е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Предвид изложената фактическа обстановка е видно, че извършвате услуга с място на изпълнение извън територията на страната в качеството си на данъчно задължено лице. В тази връзка следва да имате предвид, че на основание чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Съгласно разпоредбата на чл. 97а, ал. 4 от ЗДДС за лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по закона не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.
Независимо от обстоятелството, че ще сте регистрирано по ЗДДС лице, съгласно чл. 86, ал. 3 от закона не следва да начислявате български ДДС, тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. За извършената услуга, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС ще следва да издадете фактура, в която да посочите ИН за целите на ДДС на получателя, Вашият ИН по ЗДДС, който ще получите при регистрацията по закона и основание за неначисляване на ДДС – чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. За тази доставка следва да подадете и справка-декларация и VIES-декларация, на основание чл. 125 от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар