Писмо с Изх. №20-00-445; 08.02.2018 г.; Чл. 9, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 13, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 21, ал. 2 от ЗДДС; Чл. 23 от ЗДДС; Чл. 82, ал. 2 от ЗДДС; Чл.117, ал. 1 от ЗДДС; Фактич

Изх. №20-00-445
08.02.2018 г.

Чл. 9, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 13, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 21, ал. 2 от ЗДДС
Чл. 23 от ЗДДС
Чл. 82, ал. 2 от ЗДДС
Чл.117, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„С“ ЕООД е в процес на обмисляне на сключването на сделка с дружество, регистрирано в България, като предмет на сделката ще бъде отдаване под наем на ново моторно превозно средство (МПС) при условията на оперативен лизинг. Въпросното МПС, ще бъде закупено от Х Нидерландия, дружество установено и регистрирано за целите на ДДС в Кралство Холандия. За доставката на МПС, при условията на оперативен лизиг от страна на С, ще се сключи договор с български клиент за използване на автомобила. В запитването сте описали, че превозното средство се намира в завод на Х Нидерландия и ще бъде предадено на С в Холандия. Превозното средство ще бъде регистрирано на името на собственика С в КАТ София и ще му бъдат издадени български регистрационни номера. Дружеството обсъжда възможността превозното средство да не пристига в България, а след предаването му на лизингополучателя, последният да пристъпи незабавно към неговата експлоатация, като извършва международни превози, при които превозното средство не идва в България. Превозното средство ще пристигне в България за да му бъде извършен годишен технически преглед, което ще се извърши след около една година от предаването на МПС на лизингополучателя.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Правилно ли е разбирането Ви, че Х Нидерландия ще следва да третира доставката на МПС като вътреобщностна доставка (ВОД) и няма да начисли холандски ДДС върху тази доставка и от своя страна С ще следва да отчете доставката като вътреобщностно придобиване (ВОП) в България ?
2. С ще има ли право на данъчен кредит по ВОП на МПС, предвид обстоятелството, че МПС няма да пристигне в България в рамките на продължителен период от време, който може да превиши 12 месеца ?
3. В случай, че е необходимо МПС да пристигне в България, с какви доказателства следва да разполага С за да може да удостовери обстоятелството на пристигане на МПС в България ?
4. Как следва да се третира доставката на отдаване на МПС за ползване при условията на оперативен лизинг, предвид обстоятелството, че мястото на предаване на МПС ще е в Холандия, а лизингополучател ще е българско дружество?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи, втори и трети въпрос:
Съгласно чл. 13, ал.1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от текста на разпоредбата, за да е налице ВОП за дадена доставка на стока следва да са налице кумулативно следните условия:
1. Доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
2. Предмет на вътреобщностното придобиване са стоки.
3. Възмездност на придобиването.
4. Транспортирането на стоките до територията на страната от територията на друга държава членка.
В ЗДДС не е предвидено в какъв срок от придобиването на собственост върху стоката, същата следва да бъде транспортирана до територията на страната. Отчитайки спецификата на придобитата стока и обстоятелството, че превозното средство ще бъде регистрирано в КАТ и в случай, че бъде третирана от страна на доставчика като ВОД, то за българското дружество, ще е налице ВОП по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС. В този случай правото на данъчен кредит, ще е съгласно общите правила на закона.
Издаването на протоколи за целите на ЗДДС е регламентирано в разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно т. 1 от същата разпоредба в случаите по чл. 82, ал.2 от ЗДДС и чл. 84 от ЗДДС регистрираното по закона лице – получател по доставката задължително издава протокол.
Когато предмет на доставката е индивидуално определена вещ каквато е превозното средство, прехвърлянето на собствеността настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта – чл. 24, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). На датата на прехвърляне на собствеността, данъкът става изискуем и за получателят по доставката, възниква задължение да го начисили, като издаде протокол, съгласно разпоредбите на ЗДДС.
Следва да имате предвид, че по отношение на доставката която Х Нидерландия ще извърши е извън компетентността на НАП.
По четвърти въпрос
Съгласно определението, дадено в чл. 342, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), обикновеният, оперативен лизинг, е двустранна търговска сделка, договор, при който едната страна, наричана лизингодател, се задължава да предостави една вещ за ползване, на другата страна, наречена лизингополучател, който от своя страна дължи заплащането на определено възнаграждение. Така дефиниран, лизингът разкрива общи черти с договора за наем, тъй като прехвърлянето на правото на собственост на вещта в случая МПС под форма на оперативен лизинг е само правна възможност. Оперативният лизинг (известен още като експлоатационен, обикновен, същински) като сделка е идентичен на наемните сделки.
От гледна точка на ЗДДС, сделката попада в обхвата на чл. 9, ал. 1 във връзка с чл. 8 от ЗДДС, т.е. доставка на услуга по наем на МПС.
В запитването е описано, че срокът на договора за оперативен лизинг ще е за период от 3 – 4 години, т.е. ще бъде предоставен за дългосрочно ползване, тъй като няма да са налице условията на чл. 23 от ЗДДС. Във вашият случай лизингополучател, ще е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, установено в България и мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната, по силата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС доставката ще е облагаема с 20% данък. На датата на възникване на данъчното събитие, определена по правилото на чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДС, за С ще възникне задължение за начисляване на данък, установено с разпоредбата на чл. 25, ал. 6, т. 1 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Изх. № 24-31-185Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за

Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на изплатени суми за участие на пациенти в клинични изпитвания и възстановяване на транспортни разходи

Изх. № 24-39-79Дата: 21.08.2019 год. ЗДДФЛ, чл. 4; ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 23; ЗДДФЛ, чл. 29, ал. 1;

Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС

Относно:Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДСВъввръзка с