Писмо с Изх. №20-00-460; 13.01.2020 г.

Изх. №20-00-460
13.01.2020 г.

чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС
чл. 173, ал. 1 от ЗДДС
чл. 173, ал. 6 от ЗДДС
чл. 109, ал. 3 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Дружеството е сключило договор за строителен надзор на обект, находящ се на територията на страната. Обектът е собственост на НАТО, а възложител по договора е Организация на северноатлантическия договор – Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) със седалище в Люксембург. В изпълнение на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, дружеството е подало в ТД на НАП ………, писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, ведно с необходимите документи по чл. 107 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Задълженото лице получава устно отговор, че няма да бъде издадено потвърждение за прилагане на режима с аргумент, че не може да бъде идентифициран координиращият орган по договора.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да продължи процедурата по получаване на потвърждение за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС и към коя институция, следва да се подаде искането за потвърждаване на режима?
2. След изпълнение на договора и приемане на извършената работа, дружеството изпълнител ще трябва да издаде фактура на NSPA. Каква данъчна ставка следва да се приложи при издаване на фактурата, ако към датата на издаването й дружеството не разполага с потвърждение за прилагане на чл. 173, ал.1 от ЗДДС?
3. Предвид, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1, буква „б“ от ЗДДС, която е облагаема по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и бъде издадена фактура с начислен ДДС в размер на 20%, коректно ли ще е, ако след получаване на потвърждение за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС да се издаде кредитно известие за начисленото ДДС по издадената фактура.
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за доставки, които са освободени от ДДС по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка. В алинея 2 на същата правна норма е определен редът, по който доставчикът следва да прилага нулевата ставка, а именно – доставчикът е длъжен писмено да поиска становище от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за основанието за освобождаването. Към искането се прилагат документите, доказващи основанието за прилагане на освобождаването, определени с чл. 107, ал. 3 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 107, ал. 4 от ППЗДДС в 14-дневен срок от получаване на искането ТД на НАП София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
Основен изпълнител е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора, по който координиращият орган е възложител. Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител.
Предвид горното, ако дружеството е основен изпълнител по договор, сключен в изпълнение на ратифициран и обнародван по съответния ред международен договор, спогодба, споразумение, конвенция иди други подобни, по които Република България е страна, в който е предвидено освобождаване от данък върху добавената стойност за доставките, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, би била приложима нулева ставка на данъка за извършените доставки, като е необходимо и писмено потвърждение от ТД на НАП София.
За целите на прилагането на режима на чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, ТД на НАП София е единствената компетентна институция, към която може да бъде отправено искането за прилагане на режима. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за националната агенция за приходите (ЗНАП) териториалният директор организира и ръководи териториалната дирекция, както обслужването и подпомагането на задължените лица при изпълнение на задълженията им по данъчното и осигурителното законодателство, като предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 2, т. 6 ЗНАП упражнява други правомощия, предвидени в закон. Следователно териториалният директор на НАП е органът, компетентен да издава акт като процесното уведомление. Предвид разпоредбата на чл.11, ал. 3 от ЗНАП териториалният директор може да възлага със заповед на определени органи по приходите и служители от териториалната дирекция изпълнението на правомощията по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 ЗНАП, с изключение на тези по чл. 11, ал. 2, т. 2 ЗНАП.
Следва да се има предвид, че ЗДДС предвижда и друг ред за освобождаване от начисляване на данък върху добавената стойност чрез прилагане на нулева ставка на данъка, който също би могъл да бъде приложим по отношение на тези доставки:
Съгласно чл. 173, ал. 6, б. “а” и “г” от ЗДДС за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които са получатели командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища и Република България не им е държава домакин, е приложима нулева ставка на данъка върху добавената стойност.
По смисъла на § 1, т. 5, б “а” и “в” от ДР на ППЗДДС държава домакин е държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации, както и държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор.
В случай, че Организация на северноатлантическия договор – Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) са командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, за получените от същите доставки на стоки, представляващи важни покупки за служебни цели, които са с място на изпълнение на територията на страната, би било приложимо освобождаването, регламентирано в чл. 173, ал. 6, б. “а” и “г” от ЗДДС.
Съгласно чл. 109, ал. 3, т. 1 и 2, б. “а” от ППЗДДС за прилагане на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор, както и за международни организации, признати от държавните органи на държавата членка – домакин, или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища и Република България не им е държава домакин.
В тази връзка, за да се приложи нулева ставка на данъка върху добавената стойност за получените от Организация на северноатлантическия договор – Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA) доставки на стоки и услуги, представляващи важни покупки за служебни цели, същата следва да предостави на съответния доставчик оригинал на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец – приложение към Регламент 282/2011, потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин.
По втори и трети въпрос:
При липса на потвърждение от ТД на НАП ……… за прилагане на режима по чл.173, ал. 1 от ЗДДС, към датата на която данъкът по облагаемата доставка стане изискуем, при издаване на фактура от задълженото лице, следва да се приложи данъчна ставка в размер на 20%, тъй като към тази дата, лицето не разполага с потвърждение за прилагане на режима, респективно за прилагане на нулева ставка на данъка.
В случай, че впоследствие във връзка със сключения договор на дружеството бъде издадено потвърждение за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, дружеството може да коригира начисления данък по издадената вече фактура по реда на чл. 116 от ЗДДС, като анулира съответната фактура и издаде нова с приложима данъчна ставка в размер на 0%.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покриване на разходи по командировка на търговски представител, превеждана на Министерство …… по договори за реализиране на пу

Изх. № 24-34-115Дата:22.11.2013 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 15.Относно: данъчно третиране

заверка на осигурителен стаж и доход

1_132/11.10.2010 г.КСО, чл.6,ал.7 и 8 ;чл.9, ал.1, т.4 относно:заверка на осигурителен стаж и доход Във връзка с Ваше запитване, постъпило вдирекция „ОУИ” – гр. ………..,заведено