Писмо с Изх. №20-00-462; 22.01.2018 г.; Чл. 41, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от ЗДДС; Чл. 41, т. 2 от ЗДДС; Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е

Изх. №20-00-462
22.01.2018 г.

Чл. 41, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от ЗДДС
Чл. 41, т. 2 от ЗДДС
Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Фондация не е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да извършва следните две дейности:
– предоставяне на частни уроци, заместващи училищното образование;
– обучения на преподаватели по специални международни програми, несвързани с Министерството на образованието, извън системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение (предоставяне на частни уроци, заместващи университетското образование).
За двете дейности обучаемите ще заплащат такси за ползваните образователни услуги.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Кои от изброените доставки се включват при определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96 от ЗДДС и пораждат задължение за регистрация при достигане на определения в закона размер ?
2. При регистрация на Фондацията по ЗДДС, дали върху някои от доставките по гореописаните дейности ще следва да се начислява ДДС или ще бъдат освободени по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.), всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не-по дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
По отношение определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали извършваните от Фондацията доставки на услуги формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи характерът на тези доставки, т.е. дали същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС, или представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на регламентираните в глава четвърта от ЗДДС доставки. В тази връзка на първо място следва да се квалифицира естеството на доставките, които дружеството извършва или ще извършва.
Видно от определението, за да бъде една доставка облагаема за целите на ЗДДС, то същата следва да е с място на изпълнение на територията на страната и да не е сред изрично посочените в глава четвърта от ЗДДС „Освободени доставки и придобивания“.
Освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки са регламентирани в глава четвърта от ЗДДС.
На основание чл. 41, т. 1, б. „а” и б. „б” от ЗДДС, освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции и висши училища по Закона за висшето образование. Съгласно чл. 41, т. 2 от закона освободена доставка е предоставянето на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование по т. 1 от същата разпоредба.
Разпоредбата на чл. 41, т. 1 и т. 2 от ЗДДС въвежда в националното законодателство чл. 132, точка 1, б. „и” и б. „й” от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112), съгласно която държавите – членки освобождават от облагане с данък върху добавената стойност предоставянето на детското или младежкото образование, училищното или университетското образование, професионалното обучение или преквалификация, включително доставката на стоки и на услуги, тясно свързани с него, осъществявани от публичноправни субекти с такъв предмет на дейност или от други организации, определени от съответната държава-членка за организации със сроден предмет на дейност и частните уроци, давани от преподавателски кадри и съответстващи на училищното или университетското образование.
Съгласно чл. 41, т. 2 от ЗДДС освободена доставка е доставката по предоставянето на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование по т. 1. Видно от текста на разпоредбата, за да се третира доставката като освободена е необходимо да са изпълнени кумулативно следните условия:
– същата следва да се предоставя под формата на частни уроци и
– тези уроци да заместват училищното и университетското образование, предоставяно от организациите, посочени в т. 1 на чл. 41 от закона.
Приложимостта на чл. 41, т. 2 от ЗДДС в настоящия случай следва да се прецени с оглед относимата практика на Съда на Европейския съюз. Според практиката на съда термините, използвани за обозначаване на случаите на освобождаване, подлежат на стриктно тълкуване, тъй като представляват дерогации от общия принцип, според който с ДДС се облага всяка услуга предоставена възмездно от данъчнозадължено лице. Това се отнася и за случаите, които поставят специфични условия за ползване от това освобождаване, и по-специално с условията, свързани с качеството или самоличността на икономическия оператор, който извършва услуги, спадащи към случаите на освобождаване (т. 18 и т. 19 от Решение на СЕС по дело С-445/05). В тази връзка възниква въпросът относно тълкуване на понятието „частни уроци” предвид липсата на дефиниция в ЗДДС. Според СЕС изразът „частни уроци” дава възможност да се направи разграничение между услугите, предоставяни от изрично посочените в чл. 132 , точка 1, б. „и” от Директива 2006/112/ЕО организации и услугите, посочени в б. „й” на същата разпоредба, които се предоставят от преподавателски кадри, за тяхна сметка и на тяхна отговорност. Съдът посочва, че сред последните доставки на услуги могат да фигурират например частните курсове, като в този случай по принцип съществува връзка между конкретното съдържание на уроците и квалификацията на преподавателя (т. 30 и т. 31 от Решение на СЕС по дело С-445/05). В цитираното решение в заключение СЕС посочва, че услугите могат да се ползват от освобождаването само ако тези дейности представляват уроци, давани от преподавател за негова сметка и на негова отговорност, и съответстващи на училищното или университетското образование.
Предвид изложеното и представената фактическа обстановка в запитването, ако услугите се предоставят от Фондацията, а не от преподавател за негова сметка и на негова отговорност, следва да се приеме, че разпоредбата на чл. 41, т. 2 от ЗДДС е неприложима, тъй като не се определят като „частни уроци“ заместващи училищното или университетско образование. Поради това и двата вида доставки извършвани от фондацията се определят като облагаеми по смисъла на чл. 12 от ЗДДС. Тъй като доставките ще се считат за облагаеми по реда на ЗДДС, дължимите за тях такси следва се включват при определянето на облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона. В този смисъл е писмо изх. №24-38-26 от 07.06.2017 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, което може да намерите на страницата на НАП /www.nap.bg/, система „Въпроси и отговори”
По втори въпрос
След регистрация по ЗДДС, за предоставяните услуги от Фондацията, описани в запитването, които не се предоставят от преподавател за негова сметка и на негова отговорност, следва да бъде начисляван ДДС, прилагайки данъчна ставка в размер на 20%.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с посредничество при отпускане на кредити

3_2305/02.11.2017 г. ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани

Данъчното третиране на лихви, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица

Изх. № 24-34-528Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчното третиране на лихви, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лицаВ отговор на Ваше писмено запитване,

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше