Писмо с Изх. №20-00-71; 24.04.2018 г.; Чл. 12, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 17, ал. 1 от ЗДДС; Чл. 31, т. 7 от ЗДДС; Чл. 31, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запит

Изх. №20-00-71
24.04.2018 г.

Чл. 12, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 17, ал. 1 от ЗДДС
Чл. 31, т. 7 от ЗДДС
Чл. 31, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„Х“ ЕООД е с предмет на дейност – извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка на плаващи средства; завързване и отвързване на плаващи средства; извършване на товаро-разтоварни и аварийно-спасителни операции с плаващ кран и др. Предстои продажба на плавателен съд – 100 тонен плаващ кран, който е вписан в регистъра на корабите в ИА „Морска администрация“. Плаващият кран се използва за товаро-разтоварни и аварийно-спасителни операции предимно в акваторията на пристанище Варна и не извършва плавания в открито море. Получател по доставката ще е българско юридическо лице, регистрирано за целите на ЗДДС.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Каква данъчна ставка, следва да се приложи при продажбата– 0% или 20% ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към него нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗДДС е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал. 2 от закона.
Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е регламентирано в чл. 17, ал. 2 от ЗДДС и това е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Съгласно чл. 31, т. 7 от ЗДДС облагаеми доставки с нулева ставка са доставката на плавателни съдове по т. 2, с изключение на тези по буква „г“ от което следва, че нулева ставка ще се прилага за:
– плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди (чл.31, т.2, буква „а“);
– плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море (чл.31, т.2, буква „б“);
– плавателни съдове, използвани за спасяване на човешки живот и имущество на море (чл.31, т.2, буква „в“);
– плавателни съдове, използвани за крайбрежен риболов, с изключение на зареждането им с провизии (чл.31, т.2, буква „д“).
В изложената в запитването фактическа обстановка не е посочено как ще бъде доставен плавателният съд и къде се намира при прехвърляне на собствеността. Получател ще е българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС и ако прехвърлянето на собствеността на стоката, се осъществи или транспорта започне от територията на Р. България, доставката ще се счита с място на изпълнение на територията на страната (чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС).
За да се удостовери наличие на обстоятелствата за прилагане на нулева ставка по чл. 31, т. 7 от ЗДДС за тази доставка, доставчикът следва да разполага с документите описани в чл. 31, ал. ал.2 от ППЗДДС, които са поставени в зависимост от предназначението на плавателния съд. В тази връзка съгласно чл. 32, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС, за доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона на плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
а) писмен договор или друг акт за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху плавателния съд съгласно Кодекса на търговското корабоплаване (КТК);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима;
Ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 31, ал. 2 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл. 39 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. Тази корекция е двупосочна, доколкото се регламентира не само начисляването на данъка със ставка 20 на сто при отсъствие на удостоверяващите документи, но и елиминиране на ефекта от така начисления данък при последващо снабдяване с необходимите документи. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство при предоставяне на еднократна помощ при раждане на дете под формата на предплатена карта за пазаруване – Compliments Card

Изх. № 26-С-183Дата: 08.11.2018 год.ЗКПО, чл. 204, ал. 1, т. 2;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 11;КСО, чл. 4, ал. 1;КСО,

прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обе

Изх. № 53-00-11908.07.2016 г.ЗДДС, чл.118, ал.8Наредба №Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 12 и ал. 14, В дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше запитване,

Изх. №23-22-200

Изх. №23-22-20022.02.2019 г. ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 3ЗЗО – чл. 40, ал. 4ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2НООСЛБГРЧМЛ – чл.

Прилагане на ЗМДТ.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗМДТ. По отношение на първият въпрос при деклариране по реда на чл. 54 от ЗМДТ на автомобили, закупени от страни-членки на ЕС,

данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № М-11-02-141Дата:06.12.2017 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 82, ал. 2.ОТНОСНО: данъчно третиране на получена услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената