Писмо с Изх. №23-22-1879; 07.11.2019 г.; чл. 30, ал. 3 от ЗДДС ; чл. 36а от ЗДДС ; чл. 55 от ЗДДС ; чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС ; чл. 36, ал. 8 от ППЗДДС

Изх. №23-22-1879
07.11.2019 г.

чл. 30, ал. 3 от ЗДДС
чл. 36а от ЗДДС
чл. 55 от ЗДДС
чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС
чл. 36, ал. 8 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Юридическо лице А, установено на територията на страната и регистрирано за целите на ЗДДС, закупува стоки от трета страна. Транспорта на стоката и всички съпровождащи услуги във връзка с въвеждането й в общността, както и доставката до врата е възложено от дружество А на „Р“ ЕООД, което е установено на територията на страната и е регистрирано за целите на ЗДДС.
От своя страна „Р“ ЕООД, възлага на „О“ ЕООД единствено услугата по митническо посредничество във връзка с транспорта на стоката.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли фактурата за извършено митническо представителство, която следва да бъде издадена от „О“ ЕООД на „Р“ ЕООД, да е с начислен ДДС или не?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Тъй като получател по доставка по митническо посредничесво, ще е „Р“ ЕООД – данъчно задължено лице, установено на територията на страната, доставката ще е с място на изпълнение на територията на страната, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Поради това обстоятелството доставката ще е облагаема за целите на ЗДДС и няма да е освободена от облагане с данък, тъй като същата не попада в освободените доставки, регламентирани в глава чевърта от ЗДДС – „Освободени доставки и придобивания“.
Съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Поради обстоятелството, че мястото на изпълнение на тази услуга ще е на територията на страната следва да се изясни, каква следва да е приложимата данъчна ставка по доставката, която ще бъде извършена от „О“ ЕООД.
За да се приложи нулева ставка на данъка, е необходимо да е налице някоя от хипотезите на глава трета от ЗДДС – „Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка“. Когато за доставка на стока или услуга е приложима нулева данъчна ставка като задължителен реквизит във фактурата по чл. 114 от ЗДДС трябва да се посочи основанието за прилагането на нулевата ставка. В случай че не е налице някоя от хипотезите на глава трета от ЗДДС, доставката следва да е облагаема със ставка на данъка в размер на 20 на сто, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗДДС.
Тъй като от изложената фактическа обстановка не е изяснено в какво точно се изразява услугата по митническо посредничество/представителство и какви са договореностите мужду страните, следва да се има предвид следното:
А. В член 30 от ЗДДС са регламентирани случаите, при които за доставката на услуги по международен транспорт на стоки, може да се приложи нулева ставка.
С нулева ставка на данъка се облага всяка услуга по транспорт на стоки, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до територията на трета страна или територия или до територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, или
2. от територията на трета страна или територия или от територията на островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, до място на територията на страната,
или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и т. 2.
Документите, с които се удостоверява извършването на услуги по международен транспорт на стоки, облагаеми с нулева ставка по чл. 30 от ЗДДС са регламентирани в чл. 23 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 36, ал. 8 от ППЗДДС спедиторските, куриерските и пощенски услуги, оказвани във връзка с такъв транспорт са приравнени на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от ЗДДС, т.е. за такива услуги също ще се прилага нулева ставка. В чл. 36, ал. 5, т. 2 от ППЗДДС е уточнено, че спедиторските услуги са услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.
Документите, с които се удостоверява извършването на спедиторски, куриерски и пощенски услуги, оказвани във връзка с международен транспорт на стоки, са регламентирани в чл. 36, ал. 5, 6 и 7 от ППЗДДС.
Съгласно чл. 361, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) със спедиционния договор, спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар. От изложеното в запитването, улугата на „О“ ЕООД представлява митническо представителство, свързано с внос на стоки на дружество А, по която услуга възложител е „Р“ ЕООД. Тъй като в договорените дейности не е включен превоз, посочената в запитването услуга, която ще се извърши от „О“ ЕООД не може да бъде определена, като спедиторска услуга по чл. 30, ал. 3 от ЗДДС.
Б. Съгласно разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС, облагаема с нулева ставка е доставката на услуги свързани с внос, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 закона.
Следва да се има предвид, че нулевата ставка се прилага само ако съответният разход е включен на основание чл. 55 от ЗДДС в данъчната основа при вноса, което се доказва с документите по чл. 36а от ППЗДДС.
Съгласно чл. 36а, ал. 2 от ППЗДДС за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:
1. фактура за доставката;
2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).
В тази връзка чл. 36а от закона ще се приложи само по отношение на доставката на услуги по митническо представителство, извършена от доставчик пряко към получател, на чието име се осъществява вноса на територията на страната. С други думи доставката по митническо представителство, следва да се предоставя директно на вносителя, вписан в митническия документ или друг документ за внос. Само в този случай, доставчикът може да прилага разпоредбата на чл. 36а от ЗДДС, съответно чл. 36а от ППЗДДС.
Предвид изложеното и доколкото съгласно фактическата обстановка в запитването, дружество А най-вероятно ще е лице осъществяващо вноса на територията на страната и получател /вносител/ на стоките, а „О“ ЕООД не е пряк доставчик на дружество А, разпоредбата на чл.36а от ЗДДС, съответно чл. 36а от ППЗДДС, няма да е приложима.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

запитване относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Германия

Изх. № М-26-Е-171Дата: 4.5.2020 г.Чл. 92 ЗКПОЧл. 12 СИДДО Чл. 22 СИДДО ОТНОСНО: запитване относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

право на приспадане на данъчен кредит и корекция на ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с договор, който не е прекратен, но с Решение на Минис

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, Изх. № 24-37-32Дата: 04.06.2015 год. ЗДДС, чл. 69,ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 72; ЗДДС, чл. 79, ал.