Писмо с Изх. №23-22-2293; 25.02. 2020 г.; чл. 84 от ЗДДС, чл. 69, ал. 1, чл. 73 от ЗДДС; В запитването е изложена следната фактическа обстановка:; У, регистрирано по ЗДДС лице, закупув

Изх. №23-22-2293
25.02. 2020 г.

чл. 84 от ЗДДС, чл. 69, ал. 1, чл. 73 от ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
У, регистрирано по ЗДДС лице, закупува апаратура от лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия във връзка с извършване на научно изследване. Видно от приложената фактура, доставчикът не начислява ДДС на основание §4, No 1b от Umsatzsteuergesetz – вътреобщностна доставка.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос: Има ли право на данъчен кредит У за извършената покупка?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗДДС данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването. На основание чл. 117, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 84 от закона, регистрираното лице – получател по доставката издава задължително протокол, в който начислява данъка. Протоколът по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС следва да се отрази в дневника за продажбите, а в дневника за покупките – ако е налице право на приспадане на данъчен кредит. Изложената фактическа обстановка предполага, че за закупената апаратура е упражнен изцяло данъчен кредит, което не е довело до промяна на резултата за съответния данъчен период.
Според разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.
Съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 1 и 2 регистрираното по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода като:
1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период;
2. посочи документа по чл. 71 от ЗДДС в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Следва да се има предвид, че в чл. 73 от ЗДДС е предвидена и възможност за право на приспадане на частичен данъчен кредит. Според текста на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС регистрираното лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. Това означава, че ако апаратурата е предмет както на последващи облагаеми доставки, така и на такива доставки и или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, може да се приложи разпоредбата на чл. 73 от ЗДДС. Съгласно правилото на чл. 73, ал. 2 от ЗДДС размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, изчислен до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности, определени в чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от закона.
С оглед гореизложеното, по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит на закупената апаратура е необходимо да бъде извършена преценка за какви последващи доставки или дейности същата ще бъде използвана.

5/5

Вашият коментар