Писмо с Изх. №23-22-264; 17.03.2021 г.; ЗДДС – чл.86, ал. 3; ЗДДС – чл.88, ал. 3; ЗДДС – чл.116, ал. 1 и ал. 3

Изх. №23-22-264
17.03.2021 г.

ЗДДС – чл.86, ал. 3
ЗДДС – чл.88, ал. 3
ЗДДС – чл.116, ал. 1 и ал. 3

Относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„ХХХХХХ“ ООД търгува в платформата Amazon и за целта има ДДС регистрация в различни страни членки – Германия, Италия, Франция. Преди да се регистрира за целите на ДДС в друга държава членка, дружеството е облагало продажбите си с 20% ДДС (ставката по ЗДДС) и съответно е плащало данъка в България. След съответната регистрация за целите на ДДС в друга държава членка, продажбите са декларирани с ДДС номера в държавата, в която са реализирани и ДДС е начисляван и внасян в тази държава.
„ХХХХХХ“ ООД е регистрирано за целите на ДДС в Германия от м. 11.2018 г, за което е приложено потвърждение. През м. 07.2020 г. дружеството е получило писмо от Немската данъчна администрация, с което е уведомено, че е регистрирано за целите на ДДС в страната не от м. 11.2018 г. (както е било уведомено първоначално), а от м. 01.2018 г. – началната дата на реализирани продажби в страната.
За периодите от м. 01.2018 г. до м. 11.2018 г. на „ХХХХХХ“ ООД е начислен ДДС в Германия, който дружеството е заплатило.
Според изложеното в писменото запитване за доставката на едни и същи стоки за периодите от м. 01.2018 г. до м. 11.2018 г. е платен ДДС два пъти. За извършените продажбите на територията на Германия, веднъж е платен ДДС в България и втори път в Германия.
Във връзка с гореизложеното, без да отправя конкретно запитване ,„ХХХХХХ“ ООД иска възстановяване на внесения ДДС в бюджета на Р България за периодите от м. 01.2018 г. до м. 11.2018 г., тъй като съгласно акта за регистрация за целите на ДДС в Германия, същият не е бил дължим в България.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната.
В случай, че ,„ХХХХХХ“ ООД е издало данъчни документи – фактури или отчети за извършени продажби по чл. 119 от ЗДДС, в които е начислило ДДС, а не е следвало, то същите се явяват погрешно съставени документи по смисъла на чл. 116, ал. 3 от ЗДДС.
По реда на чл. 116 от ЗДДС се коригират грешки, допуснати при документиране на доставката. В разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Съгласно ал. 3 на чл. 116 за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на ал. 4 от същата разпоредба, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Анулираните фактури се отразяват в дневника за продажби. Съгласно приложение 12 към ППЗДДС при анулиране на фактури в данъчен период, различен от този на издаването на документа, се включва във файл „PRODAGBI.TXT”, като в полетата, описващи стойности, се попълват такива, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби. Това от своя страна ще доведе до намаляване на резултата на периода на доставчика по доставката, като ако бъде формиран резултат за периода ДДС за възстановяване по смисъла на чл. 88, ал. 3 от ЗДДС, същият се прихваща, приспада и възстановява по реда и условията на чл. 92 от ЗДДС.
Новоиздадените данъчни документи следва да бъдат отразени в дневника за продажби за периода, в който са издадени, в колона 23, съответно клетка 18 „Данъчна основа на доставките по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на държава членка” от справка-декларацията.
Следва да се има предвид, че преценка относно основанието за извършено коригиране на фактурите може да се направи от органите по приходите единствено в рамките на производство по ДОПК въз основа на съвкупна преценка на събраните в хода на производството доказателства.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *