Писмо с Изх. №23-22-383; 03.04.2020 г.; чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ ; чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ; чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ; чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ; чл. 50а от ЗДДФЛ; чл. 30, ал. 1 от ЗМД

Изх. №23-22-383
03.04.2020 г.

чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ
чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ
чл. 50а от ЗДДФЛ
чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Получавате като наследство от роднина (починал преди 2019 г.) движими вещи (мебели, гоблени, златни и други бижута, семейни ценности, ценни ориенталски килими и друга покъщнина), като посочвате, че за определено време не е изнасяно и разпределяно имущество на наследодателя между наследниците. През 2019 г. се извършва разпределяне на имуществото на лицето. Не е правена експертна оценка на вещите.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Облагаем доход ли е полученото наследство под формата на движимо имущество? В кое приложение на годишната данъчна декларация следва да се посочи и за коя година се обявява?
2. Облагаем ли е доходът от продажба на част или на цялото наследено имущество? В кое приложение на годишната данъчна декларация следва да се посочи?
По първи въпрос:
На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ, не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Дефиниция на понятието „имущество“ не се съдържа в ЗДДФЛ, но доколкото се касае за имущество, получено по наследство, определение се намира в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя и оставени в наследство движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и други имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Тъй като полученото наследство не се смята за доход, физическите лица нямат задължение да го декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
По отношение на декларирането на това имущество следва да се има предвид, че на основание чл. 50а от ЗДДФЛ (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) местното физическо лице може да декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. За целта същото следва да попълни (при условие че желае) Приложение № 13 (образец 2013), част II “Получено имущество по наследство завет, дарение, или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт“ на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с код 1024, подкод 10243 „Движимо имущество“, в т.ч.: 2.1. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети – брой и наследствен дял; 4.1. друго – 4.2. посочва се видът на имуществото, придобито по наследство, което желаете да декларирате, когато не е сред изброените.
Предвид изложеното годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, ведно с попълнено Приложение № 13 (образец 2013), с което желаете да декларирате полученото наследство, може да бъде подадена за данъчната година, в която наследството е открито, т.е. за 2019 г.
По втори въпрос:
Необлагаемите доходи са изчерпателно изброени в чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ. По смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ, не са облагаеми с данък доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство.
Следователно, тъй като получените доходи от продажбата на имущество, придобито по наследство, не подлежат на облагане, физическите лица нямат задължение да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
По отношение на декларирането на доходите от продажба на това имущество, аналогично на отговора на първи въпрос, физическото лице може да се попълни (при условие че желае) Приложение № 13 (образец 2013), част I “Необлагаеми доходи, придобити през годината“ на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с код 1021 „Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ“. В част I, колона 3 се посочва размерът на дохода. Следва да имате предвид, че когато доходът е във валута, същият следва да се преизчисли в български левове по курса на БНБ към датата на придобиване (чл. 10, ал. 3 от ЗДДФЛ). Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена на придобиване (чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ).

5/5

Вашият коментар