Писмо с Изх. №23-22-453; 24.04.2018 г.; Чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС; Чл. 113 от ЗДДС; Чл. 16 от ППЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:; „ОБЩИНА Х“ пр

Изх. №23-22-453
24.04.2018 г.

Чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
Чл. 113 от ЗДДС
Чл. 16 от ППЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
„ОБЩИНА Х“ превежда суми в следните направления:
– предоставя суми на превозвачи за компенсиране на част от стойността на карти на учащи се и пенсионери, за безплатен превоз на ученици, за държавни служители, за ветерани и военноинвалиди. Сумите се предоставят във връзка с НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, (приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г.), наричана за кратко НАРЕДБАТА;
– предоставя суми на дружества за покриване на част от траспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти, във връзка с чл.18, ал. 1 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн. ДВ бр. 103 от 28.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г.);
– предоставя суми по сключени договори за финансиране на спортни клубове, съгласно Решение на Общински съвет на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Срещу предоставената сума, съответния клуб се задължава да подготвя състезатели, да участва в състезания, да организира такива на национално ниво и т.н.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли получените от превозвачите средства за компенсиране на част от стойността на карти на учащи се и пенсионери, за безплатен превоз на ученици, за държавни служители, за ветерани и военноинвалиди, да се определи като субсидии и финансирания пряко свързани с доставка по превоз на пътници, съгласно §1, т. 15 от ДР на ЗДДС с тях да се увеличи данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и какъв документ следва да се издаде от превозвачите?
2. Следва ли предоставените средства на съответните дружества за покриване на част от траспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти, да се определят като „субсидии и финансирания пряко свързани с доставка“, съгласно §1, т. 15 от ДР на ЗДДС с тях да се увеличи данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и какъв документ следва да се издаде от дружеството регистрирано по ЗДДС, сключило договор с Общината?
3. За предоставените средства, спортните клубове следва ли да издават фактури, сметки за субсидии или друг документ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, в случай, че субсидиите и финансиранията са пряко свързани с доставката, с тях се увеличава данъчната основа на доставката.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
С НАРЕДБАТА се определят условията и редът за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в страната. Средствата представляват компенсация за обществена услуга за извършен обществен пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315, 03/12/2007, стр. 1 – 13) (Регламент № 1370/2007) и се предоставят при спазване на условията и реда на същия регламент и действащата нормативна уредба в страната. Средствата по НАРЕДБАТА се предоставят до размера, определен със Закона за държавния бюджет (ЗДБ) за съответната година, под формата на целеви трансфери от централния бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).
Съгласно чл. 3, ал. 2 от НАРЕДБАТА, кметовете на общините предоставят средствата по тази наредба на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози (ЗАП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
В част трета, глава първа от НАРЕДБАТА са изброени лицата, имащи право на безплатно пътуване, на правата за ползване на ценови облекчения, обхвата на превозите, подлежащи на компенсиране, условията и реда за издаване на превозни документи и компенсиране на превозвачите.
Предвид изложеното следва, че предоставените по НАРЕДБАТА средства (компенсации) от Общината на превозвачи за компенсиране на част от стойността на карти на учащи се и пенсионери, за безплатен превоз на ученици, за държавни служители, за ветерани и военноинвалиди, са пряко обвързани с цената на предоставяни услуги по превоз на пътници. Получените от превозвачите парични средства (компенсации) за извършени безплатни и по намалени цени превози попада в хипотезата на чл. 26, ал.3 т. 2 от ЗДДС, т.е. с нея следва да се увеличи данъчната основа на доставката, тъй като е пряко свързана с нея.
Съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) субсидиите се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и приложимите счетоводни стандарти. За полученото финансиране, пряко обвързано с цената на доставките на основание чл. 81, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 16 от ППЗДДС се дължи данък който се начислява с издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Получените средства следва и да се документират и с първичен счетоводен документ по чл. 6 от ЗСч.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 18 от Постановление №322 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България (ПОСТАНОВЛЕНИЕ №322) се одобряват допълнителни трансфери в размер до 1 434 874,00 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6. Финансирането на дейностите се извършва на два етапа:
– авансово – в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец от влизането в сила на постановлението;
– окончателно – в срок до 14 декември 2018 г., на базата на действително извършените разходи.
Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки. Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2018 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
Предвид изложеното и съгласно нормативната уредба на ЗДДС полученото финансиране за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ №322, следва да се счита, че е предназначено за покриване на реално извършени разходи и размерът му зависи от действително извършените разходи. Налице е финансиране на разходи и същото не попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, т.е. с него не следва да се увеличи данъчната основа на доставката, тъй като тези финансирания не са пряко обвързани с нея и не е обект на облагане с данък върху добавената стойност.
В този смисъл, тези суми не са свързани с конкретна доставка, поради което плащането им не следва да се документира с данъчен документ – фактура по смисъла на чл. 113 от закона. Това е така, тъй като съгласно чл. 113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Същите следва да се документират с първичен счетоводен документ по чл. 6 от ЗСч и върху тях не се начислява ДДС.
По трети въпрос:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (финансиране) по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС и тези суми не са свързани с конкретна доставка, поради което плащането им не следва да се документира с данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС. Същите следва да се документират от страна на спортния клуб с първичен счетоводен документ по чл. 6 от ЗСч.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

подаване на коригиращи данни с декларация образец № 1 в случай на издадено разпореждане от НОИ за възстановяване на изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност и дължимост на осигурит

3_2074/03.07.2012 г. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1 чл. 4, ал.3, т. 5 и 6Наредба № Н-8/2005 г., чл. 3, ал. 5Относно: подаване на