Писмо с Изх. №23-22-552; 21.04.2020 г.; ЗКПО – чл.246

Изх. №23-22-552
21.04.2020 г.
ЗКПО – чл.246

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №23-22-552/03.04.2020 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП).
Фактическата обстановка изложена в запитванeто, е следната:
Във врьзка с обявеното извънредно положение в държавата за периода 13.03.2020 г. – 13.04.2020 г., дружество е подало писмо вх. №1054/2020 г. до Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и писмо вх. №53-06-2925/2020 г. до Националната агенция по приходите (НАП), съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) за временно преустановяване на дейността по организиране на хазартни игри с игрални автомати във всичките си игрални зали в гр. …….
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Ще бъде ли удължен срокът по чл. 246 от ЗКПО за деклариране на дължимият данък по чл. 245 от ЗКПО?
2. Дължи ли се данък по реда на чл. 245, т. 1 от ЗКПО за периода от 13.03.2020 г. до 31.03.2020 г.?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 246 от ЗКПО декларация във връзка с организиране и осъществяване на дейност с хазартни игрални автомати в зала се подава до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, през което е осъществявана хазартната дейност. Данъкът се внася в сроковете за декларирането му (чл. 247 от ЗКПО).
Съгласно § 49 от ПЗР на ЗМДВИП сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за митниците (ЗМ), Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и ЗХ не се променят, освен в случаите по § 25 – 31.
Съгласно § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП през 2020 г. сроковете по чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО се удължават до 30 юни 2020 г.
С § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП до 30.06.2020 г. се удължават срокове за деклариране и внасяне на данъци, регламентирани в ЗКПО, както следва:
1. деклариране и внасяне на корпоративния данък съгласно чл. 92, ал. 2 и чл. 93 от ЗКПО;
2. внасяне на данъка върху разходите съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗКПО;
3. деклариране и внасяне на данъка върху помощните и спомагателните дейности от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 4 и чл. 241, ал. 2, както и подаването на годишен отчет за дейността от организаторите на хазартни игри съгласно чл. 219, ал. 5 от ЗКПО;
4. деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби съгласно чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от ЗКПО.
Доколкото в разпоредбата на § 25 от ПЗР на ЗМДВИП не са изрично посочени нормите на чл. 246 и чл. 247 от ЗКПО следва, че по отношение на сроковете за декларирането и внасянето на данъка за хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, не са предвидени никакви изключения от общите норми на ЗКПО.
По втори въпрос:
В разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗХ е предвидено, че организатор на хазартни игри може да преустанови дейността си за определен срок, като подаде заявление до председателя на ДКХ и до НАП. Организаторът е длъжен да подаде заявлението най-малко 7 дни преди датата на преустановяване на дейността. В тридневен срок от подаване на заявлението организаторът предава удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в Комисията. При форсмажорни обстоятелства заявлението се подава незабавно след настъпване на обстоятелствата.
Съгласно ал. 2 на чл. 40 от ЗХ при възобновяване на дейността си организаторът е длъжен да подаде заявление до председателя на Комисията и до НАП, в което изрично посочва датата на възобновяване на организирането на хазартните игри. Организаторът следва да получи удостоверението за издаден лиценз от Комисията в деня преди започване на дейността.
Така посочените изисквания към организаторите на хазарти игри следва да бъдат съобразени при определянето на данъка по чл. 244 и чл. 245 от ЗКПО включително в условията на извънредно положение и при наличие на форсмажорни обстоятелства (които също са посочени в чл. 40 от ЗХ).
Съгласно чл. 245, ал. 1 от ЗКПО данъкът се определя в абсолютна сума на тримесечие, а ал. 4 на същия член постановява, че в случаите по чл. 40 от ЗХ данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е спряна или възобновена дейността.
„Дата на спиране на дейност от организатор на хазартни игри“ за данъчни цели е датата, на която данъчно задълженото лице е предало удостоверението си за издаден лиценз на съхранение в ДКХ (§ 1, т. 67 от ДР на ЗКПО).
„Дата на възобновяване на дейност от организатор на хазартни игри“ за данъчни цели е датата, следваща датата, на която данъчно задълженото лице е получило удостоверението си за издаден лиценз от ДКХ (§ 1, т. 67 от ДР на ЗКПО).
В контекста на изложеното и разпоредбата на чл. 40 от ЗХ, произтичат следните изводи относно прилагането на чл. 244 във връзка с чл. 245 от ЗКПО:
1. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е преустановена дейността;
2. Данък не се дължи за периода от началото на тримесечието, следващо тримесечието, през което е преустановена дейността, до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е възобновена дейността;
3. Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, през което е възобновена дейността.
Видно от посочените нормативни основания данъчният закон не предвижда правна възможност, така че да се изключат дните от първо тримесечие на 2020 г., през които данъчно задълженото лице не е извършвало дейност в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването.
Аналогично становище е изразено с писмо с изх. №20-00-62/06.04.2020 г. на зам. изпълнителния директор на НАП, копие от което Ви изпращаме.
Предвид изложеното до тук следва, че данъкът върху хазартната дейност за първо тримесечие на 2020 г. е дължим в пълен размер включително за периода на временно спиране на дейността и съответно подлежи на деклариране и внасяне по реда и в срока на чл. 246 и чл. 247 от ЗКПО до 15.04.2020 г.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след под

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02)Изх. № 24-32-44Дата:28.11.2013 год. Регламент № 987/2009, чл. 16; Регламент № 883/2004, чл. 13.Във връзка с Ваше

следва ли физическо лице получател на доходи по силата на трудови правоотношения да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за получени доходи през 2009г. Ви уведомявам следното:

5.Изх. № 20-00-118/15.03.2010г.ЗДДФЛ чл. 24,ал.1; чл. 42, ал.1, 2 и 4; чл. 50 ДОПК чл. 85относно следва ли физическо лице получател на доходи по силата

КСО, чл.157, aл. 6,КСО, чл.9, aл. 6,КСО, чл.9, aл. 7,КСО, aл. 2, параграф 9,КСО, aл. 3, параграф 9

София 1000, Бул. Дондуков” 52. №Тел. 02/985930 65Факс. 0298593069ДО……………………………..Уважаеми господин ………………….,Съгласно чл.157, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурителните вноски за допълнително задължително

право на данъчен кредит за къща

ОТНОСНО: право на данъчен кредит за къщаВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-127/ 15.08.2017г.Изложена е следната фактическа обстановка: Упражнявате

възможността за ползване на данъчно облекчение за дарения по рода на Закона ла данъците върху доходите н;.; физическите лица (ЗДДФЛ), Ви уведомявам следното:

Изх. № 94-К-168Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 94-К-168

прилагането на данъчното облекчение е направено разяснение, че е допустимо да се ползва данъчното облекчение, ако младото семейство е придобило ипотекираното жилище преди решението на Държавната прием

2_626/13.04.2010ЗДДФЛчл.22аВ писмено запитване отофис…подадено доДирекция…., сте поставили въпроси във връзка с правото на ползване на данъчно облекчение по чл.22а от ЗДДФЛ при наличие на следните