Писмо с Изх. №23-29-31/21.05.2019 г.; Наредба №5/2002 – чл. 1, ал. 1; Наредба №5/2002 – чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4; Наредба №5/2002 – чл. 5; Наредба №5/2002 – чл. 8, ал. 1;

Изх. №23-29-31/21.05.2019 г.

Наредба №5/2002 – чл. 1, ал. 1
Наредба №5/2002 – чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4
Наредба №5/2002 – чл. 5
Наредба №5/2002 – чл. 8, ал. 1

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-31/07.05.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) (Наредба №5/2002 г.).
В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка.
Поставяте следните въпроси:
1. Съставят ли актове за установяване на административни нарушения (АУАН) органите на НАП в случаите, в които длъжностите в дружеството не отговарят буквално на длъжността, описана в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)?
2. Нарушени ли са разпоредбите на Наредба №5/2002 г. в случаите, в които длъжността в справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ (Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от наредбата) е различна от тази по трудовия договор/допълнителното споразумение и по длъжностната характеристика?
Предвид въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 62, ал. 3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика, съгласувана с изпълнителния директор на НАП и председателя на Националния статистически институт (чл. 62, ал. 5 от КТ).
Съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ са регламентирани в Наредба №5/2002 г.
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г., работодателят е задължен да уведомява компетентната териториална дирекция на НАП (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение №1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ (приложение №5).
Съгласно чл. 5 от Наредба №5/2002 г., уведомлението (приложение №1) съдържа: данни за условията по трудовия договор, а именно – основание за сключване на трудовия договор съгласно КТ; дата на сключване на трудовия договор; дата на сключване на допълнителното споразумение, с което се променя длъжността и/или срокът на договора и/или работното място на лицето в друго населено място; срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок; размер на основното трудово възнаграждение; дата на прекратяване на договора (чл. 5, т. 3 от наредбата) и други данни, които включват – код по НКПД, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението; код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението; код на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението (чл. 5, т. 4 от наредбата).
Предвид указанията за попълване на уведомлението (Приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) в т. 13 „Код по НКПД“ се попълва осемцифровият код на длъжността, който съответства на наименованието на длъжността на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (Приложение №3 към чл. 4, ал. 1 от Наредба №5/2002 г), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или по интернет. Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления. Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) и на органите по приходите на НАП (аргумент чл. 4, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №5/2002 г.).
Когато контролен орган на ИА ГИТ или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието (основание чл. 8, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от КТ, трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Трудовият договор се сключва в писмена форма (чл. 62, ал. 1 от КТ). Чл. 66 от кодекса регламентира данните, които следва да съдържа трудовия договор. Задължителен елемент от съдържанието му е наименованието на длъжността и характера на работата (чл. 66, ал. 1, т. 2 от КТ). Наименованието на длъжността се определя съгласно НКПД, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт (НСИ) (основание чл. 66, ал. 4 от кодекса). Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на НАП (аргумент чл. 63, ал. 1 от кодекса). Процедурата за регистрация и по-конкретно заверката на уведомлението (приложение №1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба №5/2002 г.) са в компетентността на НАП. Цялостният контрол по спазване на трудовото законодателство и административно наказателната отговорност е от компетентността на ИА ГИТ.

5/5

Вашият коментар