Писмо с Изх. №23-29-55; 16.10.2020 г.; чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС; §1, т. 71 от ДР на ЗДДС; Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:; В качеството си на дистриб

Изх. №23-29-55
16.10.2020 г.

чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС
§1, т. 71 от ДР на ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
В качеството си на дистрибутор за България на храни, предназначени за бебета и малки деца с марката Х, произведени и доставяни от РИталия и във връзка с приетите изменения в ЗДДС, а именно въвеждането на намалена ставка от 9% за детски храни, отговарящи на условията определени в Приложение 4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗДДС, дружеството среща проблеми при прилагането на новите условия на ЗДДС, поради което се обръщаме към Вас с искане за становище.
След преглед на КН на ЕС дружеството е констатирало, че част от доставяните им продукти, могат да отговарят на описанието на различни кодове по КН на ЕС, например:
– хомогенизирани месни храни (пюрета) могат да са с кодове 1602 10 00, а не само с код 2104 20 00, който е включен в Приложение №4 към закона;
– хомогенизирани храни (плодови пюрета) могат да са с кодове 20071010, а не с генеричния код по КН 200710, посочен в Приложение №4 към закона;
– адаптираните млека може да се пускат с код по КН на ЕС 04022111, тъй като са изготвени на основата на млечните продукти или 04022911, а не само с код 19011000, посочен в Приложение №4 към закона.
С оглед констатирани множество кодове по КН на ЕС, които отговарят на описанието на дистрибутираните от нас стоки, задълженото лице изпраща писмо до Агенция „Митници“ за официално становище относно тарифното класиране на тези продукти.
Продуктите, предназначени за бебета и малки деца с марка Х са произведени в Италия, т.е. в Европейския съюз, поради което за тях не са подавани митнически декларации и няма необходимост от оформяне на внос. При тази ситуация съгласно чл. 33, т. 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза за тези стоки няма основание да се даде обвързваща тарифна информация (ОТИ), тъй като те не са предназначение за поставяне под конкретен митнически режим, което е посочено и от Агенция „Митници“ в предоставеното от тях становище. За тези стоки не са налични митнически декларации, приети от съответните митнически учреждения, които да доказват тарифния им код. Съгласно полученото писмо от Агенция „Митници“.
Като вътреобщностна търговия със стоки се изпълняват задълженията за подаване на Интрастат декларации за статистически цели. В тези декларации фигурират тарифните кодове на стоките по начина, по който са били определени от производителя в Италия. Тъй като е възможно разминаване между посочените от производителя кодове и определените от Агенция „Митници“ в становището им по нашето запитване, дружеството счита, че релевантни в случая са посочените от Агенция „Митници“ кодове за тарифно определяне на конкретните стоки в предоставеното от тях становище.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. При доставка на стоки, предназначени за бебета и малки деца, от Европейския съюз, за които не се оформя внос по съответния ред, какъв е редът за определяне на тарифните кодове за съответните продукти и прилагането на чл.66, ал. 2 от ЗДДС?
2. При наличие на становище от Агенция „Митници“ за тарифно класиране на конкретни стоки, следва ли за целите на прилагането на чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС да се прилагат посочените от Агенция „Митници“ тарифни кодове, независимо от определените кодове от производителя?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
По първи и втори въпрос:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., са направени изменения и допълнения в ЗДДС, касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките, вноса и вътреобщностното придобиване на няколко групи стоки, между които са и доставките на храни, подходящи за бебета или за малки деца. Направените изменения влизат в сила от 1 юли 2020 г., като намалената ставка на данъка върху добавената стойност е предвидено да се прилага до 31 декември 2021 г.
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за храни, подходящи за бебета или за малки деца посочени в Приложение №4 към тази разпоредба (Приложение №4). Намалената данъчна ставка по отношение на посочени в Приложение №4 храни, подходящи за бебета или за малки деца се прилага за:
– доставката им с място на изпълнение на територията на страната (продажбите им както от производители, така и от търговци);
– вноса им на територията на страната;
– вътреобщностното им придобиване на територията на страната (както от производители, така и от търговци).
В приложение №4 са изброени храните, подходящи за бебета или малки деца, които са предмет на доставките, за които се прилага от 1 юли 2020 г. намалена ставка, както следва:
1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по КН на ЕС.
2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.
3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.
4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250g, попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.
Съгласно т. 71 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Регламент № 2658/87).
За да се приложи намалена данъчна ставка от девет процента, е необходимо за съответната стока по чл. 66, ал. 2, т. 4 от ЗДДС да са изпълнени едновременно следните три критерия/условия:
– стоката отговаря на словесното описание, посочено в Приложение №4;
– стоката попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение №4;
– стоката отговаря на изискването за количество, определено за т. 4 от Приложение №4.
Както бе споменато по-горе, Тарифното класиране (определянето на тарифния код) на стоките се извършва предвид обективните им характеристики, въз основа на общите правила за тълкуване на КН на Европейския съюз (ЕС), която представлява приложение I към Регламент № 2658/87 (КН, включени в Част първа Уводни разпоредби, Раздел I на КН) и съобразно термините на позициите и подпозициите на КН, както и забележките към разделите и главните на същата.
При извършване на тарифното класиране се вземат предвид и Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ОБХС) и Обяснителните бележки към КН, които са признато от Съда на Европейския съюз (СЕС) средство за тълкуване обхвата на позициите и подпозициите на номенклатурата. Решаващият критерий за тарифното класиране на стоките по правило трябва да се търси в техните обективни характеристики и свойства, определени в текста на позицията в КН и забележките към разделите или главите.
По отношение на условието, дали закупените от дружеството храни, попадат в съответните тарифни кодове по КН, посочени в Приложение №4, доколкото Агенция „Митници“ е компетентна инстанция в РБългария относно определянето на тарифния код на стоките, считам че дружеството следва да спазва изразеното становище от Агенция „Митници“ за така определени съответните тарифни кодове по КН, след предоставяне на подробна информация от страна на дружеството, за съдържанието на съответните храни, за които се изисква становище.
В случай, че продаваните от дружеството храни, отговаря на словесното описание, посочено в Приложение №4, се класират в съответните тарифни кодове по КН и количество, посочени в приложението, за същите следва да се приложи намалена данъчна ставка за данък върху добавената стойност от 9 на сто.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *