Писмо с Изх. №23-29-91/02.11.2018 г.; КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2; КСО – чл. 7, ал. 12, т. 2; Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“; Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 3, ал. 3, т. 1

Изх. №23-29-91/02.11.2018 г.

КСО – чл. 9, ал. 3, т. 2
КСО – чл. 7, ал. 12, т. 2
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“
Наредба №Н-8/2005 г. – чл. 3, ал. 3, т. 1

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) и Наредба №Н-8 от 29 декември .2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г.).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
С решение на Върховен касационен съд (ВКС) №……/….2018 г. уволнението на Ваша служителка от 17.01.2014 г. е признато за незаконно и лицето е възстановено на заеманата преди уволнението длъжност. На 28.09.2018 г. лицето се е явило и депозирало молба, с която Ви уведомява, че желае да бъде възстановено на длъжността, която е заемало преди уволнението, но не може да спази определения в чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) двуседмичен срок поради уважителни причини – ползване на отпуск за отглеждане на дете на основание чл. 163, ал. 1 от КТ и чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) при друг работодател. В молбата лицето посочва, че иска и ще се яви на работа на заеманата преди уволнението длъжност на 17.04.2019 г. след изтичане ползването на този отпуск.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1. Кой е периодът на незаконно уволнение, който се признава за осигурителен стаж по реда на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО и за който следва да се внесат осигурителни вноски?
2. В какъв срок следва да се внесат дължимите осигурителни вноски, съответно подадат данни с декларации образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.)?
3. Дължат ли се осигурителни вноски за периодите, през които незаконно уволнения и възстановен от компетентен орган служител е ползвал платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност, отпуск за бременност и раждане или неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година? Върху какъв осигурителен доход се дължат оситурителните вноски за тези периоди?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, за осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. За този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд, в зависимост от категорията на труда при условията, на които е работило лицето преди уволнението (чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от КСО).
Осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване е регламентиран в чл. 1а от НЕВДПОВ. Съгласно тази разпоредба осигурителните вноски, дължими на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се внасят върху възнаграждението, определено по трудовото правоотношение, за последния календарен месец преди месеца на незаконното уволнение, през който лицето е имало отработени дни. Когато не са отработени всички работни дни през месеца, възнаграждението, върху което се внасят осигурителните вноски, се определя, като възнаграждението се раздели на броя на отработените дни и получената сума се умножи по броя на работните дни за същия месец. Възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО.
С оглед точното и коректно определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за периода на уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, лицата са задължени да декларират пред осигурителя месечния размер на осигурителния доход, върху който са били осигурявани, или обстоятелството, че не са били осигурявани (чл. 4а от НЕВДПОВ).
Съгласно изложената фактическа обстановка през периода от уволнението до възстановяването лицето е започнало работа по трудов договор при друг работодател и от 16.07.2018 г. е в отпуск по чл. 163, ал. 1 и чл. 45, ал. 1, т. 2 от НРВПО (бременност и раждане).
Разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО е обща и не предвижда изключения, т. е. осигурителни вноски се дължат за целия период от уволнението до възстановяването на работа, освен в случаите, в които за този период лицето е било осигурявано върху осигурителен доход, по-голям от последното брутно възнаграждение. За времето, когато лицето е било осигурявано, осигурителни вноски се дължат върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход, върху който е осигурявано при новия работодател (осигурител), ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски за периода по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО се внасят от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган (чл. 7, ал. 12, т. 2 от кодекса).
За времето на незаконното уволнение, което се зачита за осигурителен стаж съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО, не се внасят здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
За периода на уволнение, признато за незаконно от компетентните органи, осигурителят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО. Информацията се подава по реда на Наредба №Н-8/2005 г.
Декларация образец №1 (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от наредбата) се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 2 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО (чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Наредба №Н-8/2005 г.), т. е до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. Декларацията се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 „Вид осигурен” се попълва код 18.
Декларация образец №6 (приложение №4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №Н-8/2005 г.) се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – едновременно с подаване на декларация образец №1 (чл. 3, ал. 3, т. 1 от наредбата). Декларацията се подава като в т. 8 „Вид плащане“ се попълва код за вид плащане 6 „Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с изключение на декларираните с код 5)“.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *